Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 20.06.2019
Naslov: Javna objava imen otrok
Številka: 0712-1/2019/1506
Vsebina: Občine, Mediji
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaše vprašanje glede javne objave imen učencev. Opisujete, da vaša občina vsako leto pripravi javno prireditev, svečano podelitev pohval za učence osnovnih šol in učencev glasbene šole. Sprašujete, ali občina  lahko imena učencev mladoletnikov - prejemnikov pohval, objavi tudi javno, npr. v lokalnem časopisu.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika (1. točka člena 4 Uredbe). Obdelava osebnih podatkov pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje (2. točka 4. člena Uredbe).

 

Za vsako obdelavo osebnih podatkov je treba imeti ustrezno pravno podlago. Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov v javnem sektorju ureja še veljavni 9. člen ZVOP-1, ki v prvem odstavku določa, da se osebni podatki v javnem sektorju lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Z zakonom se lahko določi, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika. Skladno s še veljavnim drugim odstavkom istega člena lahko nosilci javnih pooblastil obdelujejo osebne podatke tudi na podlagi osebne privolitve posameznika brez podlage v zakonu, kadar ne gre za izvrševanje njihovih nalog kot nosilcev javnih pooblastil. Zbirke osebnih podatkov, ki nastanejo na tej podlagi, morajo biti ločene od zbirk podatkov, ki nastanejo na podlagi izvrševanja nalog nosilca javnih pooblastil.

 

Objava seznama imen in priimkov (npr. objava na spletni strani občine, naročena objava v lokalnem časopisu) je, če za takšno objavo ni druge pravne podlage (npr. v Zakonu o lokalni samoupravi), skladna z določbami Uredbe le, če se za takšno obdelavo osebnih podatkov vnaprej pridobi osebna privolitev posameznika oziroma njegovih staršev ali skrbnikov, saj ker gre za objavo osebnih podatkov mladoletnih otrok, ki poslovne sposobnosti še nimajo, morajo namesto njih privolitev podati njihovi starši ali drugi zakoniti zastopniki.

 

Uredba postavlja višji standard za pridobitev veljavne privolitve za obdelavo osebnih podatkov s strani posameznika, saj daje posameznikom pravo moč odločanja, komu in pod kakšnimi pogoji dovolijo obdelavo svojih osebnih podatkov. IP je pripravil podrobno razlago, v katerih primerih je privolitev veljavna in kateri so dodatni pogoji za pridobitev veljavne privolitve: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/privolitev/. Prav tako mora upravljavec osebnih podatkov pri obdelavi osebnih podatkov upoštevati člen 13 Uredbe, ki določa, katere informacije je potrebno zagotoviti posamezniku, kadar se osebni podatki pridobijo neposredno od posameznika. V pomoč pri obveščanju posameznikov vam je lahko neobvezujoč obrazec, ki ga je pripravil IP: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/doc/vzorci/VZOREC_OBVESTILA_POSAMEZNIKOM_GLEDE_OBDELAVE_OSEBNIH_PODATKOV.docx

 

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.                                              

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                  

informacijska pooblaščenk

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

Jasmina Mešić,
svetovalka pooblaščenca za preventivo