Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 20.06.2019
Naslov: Podatki o vozilu
Številka: 0712-1/2019/1496
Vsebina: Delovna razmerja
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Navajate, da ima podjetje za potrebe parkiranja vozil svojih zaposlenih tri večja parkirišča. Zaradi občasnih nepravilnosti pri parkiranju ste zaposleni za namene iskanja lastnikov napačno parkiranih vozil prejeli obrazce za posredovanje podatkov o vseh vozilih, s katerimi prihajate na delo. Podatki, ki naj bi jih posredovali, so: ime in priimek, stroškovno mesto delovnega mesta zaposlitve, znamka vozila, tip vozila, barva vozila in registrska številka vozila. Zanima vas, ali je posredovanje teh podatkov v skladu z Zakonom o varstvu podatkov.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Uvodoma poudarjamo, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati. Prav tako izven posameznega inšpekcijskega postopka IP ne sme preverjati primernosti izbrane pravne podlage, namenov in obsega obdelave osebnih podatkov niti presojati konkretnega ravnanja posameznih upravljavcev. Zato vam v nadaljevanju podajamo splošna pojasnila ter pravna izhodišča in pogoje za zakonito obdelavo osebnih podatkov.

 

Za vsako obdelavo osebnih podatkov je treba imeti zakonito in ustrezno pravno podlago. Te so za običajne osebne podatke določene v členu 6(1) Splošne uredbe in so za zasebni sektor naslednje:

-      privolitev (točka (a)),

-      sklenitev ali izvajanje pogodbe (točka (b)),

-      zakon oziroma izvajanje javnih nalog (točka (c) oziroma (e)),

-      zakoniti interesi, ki prevladajo nad interesi posameznika (točka (f)).

 

V zvezi s pravnimi podlagami v zasebnem sektorju si lahko ogledate tudi infografiko, objavljeno na spletni strani IP: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/png/infografike/pravne_podlage_zasebni_sektor_s_pogoji_privolitve.pdf. Pri obdelavi so upravljavci dolžni spoštovati še načela v zvezi z obdelavo osebnih podatkov iz člena 5 Splošne uredbe.

 

IP pojasnjuje, da bi bil lahko področni zakon v smislu člena 6(1)(c) v konkretnem primeru Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 s spremembami in dopolnitvami). Ta v prvem odstavku 48. člena določa, da se osebni podatki delavcev lahko zbirajo, obdelujejo, uporabljajo in dostavljajo tretjim osebam samo, če je to določeno s tem ali drugim zakonom ali če je to potrebno zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem.

 

Vendar podatki, ki jih naštevate (ime in priimek, stroškovno mesto delovnega mesta zaposlitve, znamka vozila, tip vozila, barva vozila in registrska številka vozila) in ki naj bi jih delodajalec zbiral z namenom lažje organizacije ter zagotavljanja varnosti in reda na parkiriščih po oceni IP niso nujno potrebni za izvajanje pogodbe o zaposlitvi. Zato bi bilo z vidika varstva osebnih podatkov zbiranje teh podatkov utemeljeno na kakšni drugi pravni podlagi iz člena 6(1) Splošne uredbe, najverjetneje na podlagi izvajanja pogodbe (točka (b)).

 

Izbira ustrezne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov, upoštevajoč konkretne okoliščine in namen obdelave, pa je obveznost upravljavca. To pravno podlago mora upravljavec določiti še pred obdelavo ter jo, skupaj še z drugimi informacijami (13. in 14. člen Splošne uredbe), razkriti posamezniku, na katerega se osebni podatki nanašajo. Zato vam priporočamo, da od delodajalca zahtevate pojasnilo, na kateri pravni podlagi zbira podatke o vozilih.

 

 

 

Lep pozdrav,

 

 

                                                                                                     Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                               

                                                                                                           informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov