Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 10.05.2019
Naslov: Neposredno trženje po navadni pošti
Številka: 0712-1/2019/1106
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje, in sicer navajate, da v poštni nabiralnik prejemate neželeno pošto. Z željo, da se pošiljanje tovrstne pošte neha, ste pisali na kontaktni elektronski naslov pošiljatelja, a ste prejeli zgolj povratno elektronsko sporočilo z obvestilom, da vaša e-pošta ni bila dostavljena. Zanima vas, kaj lahko v takšnem primeru storite.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1; v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05; v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

Neposrednega trženja Splošna uredba ne ureja posebej, zato se v tem delu še naprej uporabljajo določbe ZVOP-1 (72. in 73. člen), ki pa se sicer uporablja zgolj za neposredno trženje po navadni pošti, zato se tudi pristojnost IP nanaša samo na ta del.

 

Neposredno trženje po elektronski pošti oziroma telefonu je urejeno v specialnih predpisih, in sicer v Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17; v nadaljevanju ZEKom-1) in Zakonu o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 19/15; v nadaljevanju: ZEPT), nadzor nad izvajanjem njunih določb pa je v pristojnosti Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (v nadaljevanju: AKOS) oziroma Tržnega inšpektorata RS (v nadaljevanju: TIRS).

 

Na temo različnih možnih zakonitih podlag za izvajanje neposrednega trženja je IP izdelal infografiko, ki si jo lahko ogledate na naslednji povezavi: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/infografike/Neposredno_trzenje_infografika.pdf.

 

Iz vašega zaprosila za mnenje je moč razbrati, da neželeno pošto prejemate po navadni pošti v poštni nabiralnik, kar pomeni, da se v vašem primeru uporabljajo določbe ZVOP-1. Prvi odstavek 72. člen tako  določa, da lahko upravljavec osebnih podatkov uporablja osebne podatke posameznikov, ki jih je zbral iz javno dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti, tudi za namene ponujanja blaga, storitev, zaposlitev ali začasnega opravljanja del z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: neposredno trženje) v skladu z določbami tega poglavja, če drug zakon ne določa drugače.

 

Pri tem mora upravljavec posameznika opozoriti na pravice iz 73. člena, ki v prvem odstavku določa, da lahko posameznik kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Upravljavec osebnih podatkov je dolžan v 15-ih dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestiti posameznika, ki je to zahteval.

 

Na spletni strani …, ki vam pošilja neželeno pošto (…) je dosegljiva …. V poglavju z naslovom »…« je navedeno, da lahko posameznik ugovarja obdelavi osebnih podatkov s pisno zahtevo, poslano na naslov:  ….

 

IP vam na podlagi navedenega svetuje, da na upravljavca naslovite pisno zahtevo kot opisano zgoraj, pri tem pa shranite kopijo podpisane zahteve, samo zahtevo po odpošljite na način, da bo pozneje mogoče izkazati, da je zahteva bila poslana in kdaj je bila poslana (npr. priporočeno, s povratnico ipd.).

 

V kolikor v zgoraj navedenih rokih iz 73. člena ZVOP-1 upravljavec ne bo podal odgovora, lahko na IP naslovite prijavo suma kršitve določb ZVOP-1, pri tem pa priložite vso dotedanjo komunikacijo med vami in upravljavcem.

 

S spoštovanjem.