Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 20.06.2019
Naslov: Leasing, preprečevanje pravnja denarja
Številka: 0712-1/2019/1499
Vsebina: Informiranje posameznika, Pravne podlage, Uradni postopki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaš dopis, v katerem sprašujete, ali je lesingodajalec ob predčasnem poplačilu leasinga upravičen zahtevati podatke o celotnem premoženjskem stanju leasingojemalca, ki so navedeni v priloženem obrazcu. Teh podatkov ne zahteva ob najemu, ampak pri predhodnem poplačilu glavnice. Dodajate še, da niste politično izpostavljena oseba ali lastnik firme.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju – Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1 - v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 - v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Obdelava osebnih podatkov je na podlagi člena 6 (1) Splošne uredbe zakonita le in kolikor je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

  1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
  2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
  3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
  4. obdelava je potrebna za zaščito posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
  5. obdelava je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
  6. obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

Iz priloženega obrazca izhaja, da je treba obrazec izpolniti v primeru, če je stranka politično izpostavljena oseba (kar trdite, da niste) ali v vseh primerih, ko se opravlja poglobljeni pregled stranke. Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju ZPPDFT-1) v poglavju 3.3.4.2 ureja poglobljeni pregled stranke. Če so pogoji za takšen pregled izpolnjeni, bi pravno podlago za pridobivanje osebnih podatkov lahko predstavljala zakonska obveznost v smislu točke 6(1) c) Splošne uredbe.  IP pa ob tem poudarja, da ni pristojen za presojo, kdaj je tak pregled treba opraviti in nabor katerih podatkov se lahko v okviru tega zahteva. Za interpretacijo in nadzor nad ZPPDFT-1 je pristojen Urad RS za preprečevanje pranja denarja, zato vam priporočamo, da se v tem delu obrnete nanj.

 

IP ob tem dodaja, da je izredno pomemben element (zakonite) obdelave osebnih podatkov tudi predhodna informiranost posameznika o obdelavi njegovih podatkov po pogojih in s sestavinami iz členov 13 in 14 Splošne uredbe in to pred oziroma ob zbiranju vaših osebnih podatkov. Ta dva člena določata obveznost upravljavca, da posamezniku zagotovi točno določene informacije povezane z obdelavo njegovih osebnih podatkov. V 13. členu so določene informacije, ki jih mora upravljavec zagotoviti, kadar se osebni podatki pridobijo od posameznika, na katerega se nanašajo, v 14. členu pa so določene informacije, ki jih mora upravljavec podati, kadar osebni podatki niso pridobljeni od posameznika, na katerega se nanašajo. Splošna uredba v členu 13 (1) Splošne uredbe, ki je relevantna za vaš primer, natančneje določa, da upravljavec zadevnemu posamezniku takrat, ko pridobi osebne podatke, zagotovi vse naslednje informacije:

(a) identiteto in kontaktne podatke upravljavca in njegovega predstavnika, kadar ta obstaja;

(b) kontaktne podatke pooblaščene osebe za varstvo podatkov, kadar ta obstaja;

(c) namene, za katere se osebni podatki obdelujejo, kakor tudi pravno podlago za njihovo obdelavo; 4.5.2016 L 119/40 Uradni list Evropske unije

(d) kadar obdelava temelji na točki (f) člena 6(1), zakonite interese, za uveljavljanje katerih si prizadeva upravljavec ali tretja oseba;

(e) uporabnike ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo;

(f) kadar je ustrezno, dejstvo, da upravljavec namerava prenesti osebne podatke v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, ter obstoj ali neobstoj sklepa Komisije o ustreznosti ali v primeru prenosov iz člena 46 ali 47 ali drugega pododstavka člena 49(1) sklic na ustrezne ali primerne zaščitne ukrepe in sredstva za pridobitev njihove kopije ali kje so na voljo.

 

V upanju, da vam bo naš odgovor v pomoč, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Pripravila:
mag. Nuša Kavšek, univ. dipl. prav.

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov

  

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka