Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 18.06.2019
Naslov: Sporno delovanje mobilne aplikacije
Številka: 0712-1/2019/1478
Vsebina: Informiranje posameznika, Moderne tehnologije
Pravni akt: Mnenje

Prejeli smo vaš dopis, v katerem nas prosite za mnenje glede delovanja določene mobilne aplikacije. Kot ste pojasnili gre za aplikacijo, ki jo ponuja določeno špansko podjetje, njen primarni namen pa so telefonske potegavščine. Aplikacija deluje na principu, da uporabnik aplikacije izbere žrtev, katero potem podjetje pokliče na telefon iz svoje skrite številke in izvede telefonsko potegavščino (npr. da klicatelj zahteva povračilo škode za fiktivno prometno nesrečo, v katero naj bi bila žrtev vpletena, simulacija klica najemodajalčevega upravnika in podobno). Aplikacija potem pogovor posname in posnetek pošlje uporabniku aplikacije. Dejstvo, da se pogovor snema, ni nikjer objavljeno, niti ni to jasno ob začetku pogovora, niti žrtev ne more zahtevati izbrisa posnetka. Takšno početje se vam zdi najmanj sporno, če ne nezakonito, saj gre za prikrito snemanje. Zanima vas naše strokovno mnenje o takem početju, ter če krši kakšne evropske ureditve in kakšni so nadaljnji možni koraki, ki jih je mogoče izvesti zoper prej omenjeno podjetje.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma poudarja, da mora obdelava osebnih podatkov, med katero prav gotovo sodi tudi snemanje pogovorov posameznikov, potekati transparentno in skladno z določbami Splošne uredbe. Posameznik oziroma vsi vključeni posamezniki bi v primeru zadevne aplikacije morali biti natančno obveščeni o namenih in načinih delovanja aplikacije ter o ostalih pomembnih ih vidikih obdelave osebnih podatkov (kdo je upravljavec, roki hrambe ipd.). Vsebina informacij, ki morajo biti predstavljane posamezniku, je določena v členu 13 Splošne uredbe. Sama obdelava osebnih podatkov pa bi morala potekati na eni od pravnih podlag, kot jih določa člen 6 Splošne uredbe, najverjetneje ob privolitvi posameznika, ki mora izpolnjevati pogoje iz člena 7 Splošne uredbe.

 

Poleg tega velja opozoriti, da lahko predstavlja prikrito zvočno ali slikovno snemanje tudi kaznivo dejanje glede na določbe Kazenskega zakonika (glej čl.138).

 

Zoper upravljavca osebnih podatkov, t.j. ponudnika zadevne aplikacije, če se pri njemu hranijo posnetki pogovorov, lahko podate predlog za uvedbo inšpekcijskega postopka, ki je lahko tudi anonimen (več informacije na spletni strani: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/). Glede na to, da gre za ponudnika iz druge EU države, bi po prejeti prijavi IP o prejeti prijavi obvestil nadzorni organ iz Španije oz. bi postopek naprej potekal skladno z določbami Splošne uredbe o sodelovanju med nadzornimi organi.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                                                                  

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravil:                                                                                                                              

mag. Andrej Tomšič,
namestnik informacijske pooblaščenke