Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 27.05.2019
Naslov: Fotografija spomeniških stabv za razstavo
Številka: 0712-1/2019/1318
Vsebina: Društva, Fotografije kot OP
Pravni akt: Mnenje

Obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje, glede fotografiranja nepremičnin, ki so opredeljene kot stavbna dediščina in objave teh fotografij na razstavi. Pojasnjujete, da organizirate literarni, likovni in fotografski natečaj z naslovom Moja domovina – moja občina – ali te dovolj poznam, ki je namenjen učencem, da poiščejo v svoji občini nepremičnine kulturne dediščine, ki so opredeljene kot stavbna dediščina, memorialna dediščina, arheološka dediščina in druge dediščine. Učenci so v okviru natečaja naredili fotografije, npr. hiše, ki je opredeljena kot stavbna dediščina. Iz narejenih izdelkov boste na šolah pripravili fotografske razstave, kjer bo poleg fotografije naveden tudi naslov, ki ste ga pridobili iz javnega seznama Strokovne zasnove varstva kulturne dediščine, ki jo je pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Zanima vas, ali mora učenec oz. šola pridobiti soglasje lastnika stavbe, ki je zaščitena kot stavbna dediščina, da lahko fotografira in fotografijo razstavi.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da deluje kot organ pristojen za nadzor nad izvajanjem pravil, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Varstvo osebnih podatkov deloma pokriva področje širše pravice zasebnosti, ki varuje zasebnost posameznika. Varstvo osebnih podatkov tako ne varuje interesov podjetij, drugih pravnih oseb in institucij, ki bi lahko bile lastnice posamezne nepremičnine, ki je opredeljena kot stavbna dediščina (podjetja, občine, društva, zavodi, itd.). Iz navedenega sledi, da je treba pogoje za obdelavo osebnih podatkov po Splošni uredbi zagotoviti le za tiste fotografije, kjer so lastniki nepremičnin fizične osebe – posamezniki.

 

Kot je IP že opozoril (npr. v mnenju Razstava fotografij (z dne 18.03.2019, št. 0712-1/2019/631, dostopen na spletni strani IP), je pravica do varstva osebnih podatkov človekova pravica, ki je lahko omejena z drugimi, ustavno zajamčenimi človekovimi pravicami. V primeru fotografske razstave in opisanih aktivnosti promocije slovenske kulturne dediščine ter s tem povezane uporabe podatkov iz Registra kulturne dediščine, ki je javen, je treba pravico do varstva osebnih podatkov uravnotežiti s pravico do svobode izražanja in svobode umetniškega ustvarjanja. Na navedeno opozarja tudi Splošna uredba v določbi člena 85 (1), ki določa, da države članice z zakonom usklajujejo pravico do varstva osebnih podatkov na podlagi te uredbe s pravico do svobode izražanja in obveščanja, vključno z obdelavo v novinarske namene ali zaradi akademskega, umetniškega ali književnega izražanja. V Sloveniji še ni sprejet poseben zakon, ki bi izrecno izključeval uporabo posameznih delov Uredbe za navedene namene, pri čemer pa ne gre zanemariti dejstva, da pri uresničevanju ustavnih pravic do svobode izražanja in svobode umetniškega ustvarjanja lahko pride do omejitve pravice do varstva osebnih podatkov, ki je ustavno dopustna. Ustava RS se torej v tem delu lahko uporablja edinole neposredno.

 

Primer, ki ga opisujete, kaže na to, da naj bi se za isti namen, torej v zvezi s promocijo varstva kulturne dediščine uporabljali podatki, ki so že zakonito javno objavljeni. Hkrati takšna aktivnost pomeni neposredno izvajanje ustavnih pravic do svobode izražanja in svobode umetniškega ustvarjanja oz. njihovo uresničevanje. Upoštevajoč vse navedeno IP, pod pogojem, da se 1. uporabljajo zgolj javno objavljeni podatki iz registra in 2. za z registrom skladen namen, ne vidi zadržkov za izvedbo opisanega natečaja na način, ki ga opisujete, pri čemer je uporaba zakonito javno objavljenih podatkov iz registra v tem delu skladna z nameni javne objave registra. IP za to ne vidi potrebe po pridobivanju soglasij posameznih lastnikov nepremičnin.

 

Ločeno vprašanje pa so morebitni drugi vidiki varstva zasebnosti (npr. varstvo osebnostnih pravic, kot je pravica do lastne podobe), za presojo katerih pa IP ni pristojen.

 

IP glede zgoraj navedenega še dodaja, da predmetno mnenje izhaja iz hipotetične situacije, ki je predstavljena v vašem dopisu ter da lahko zavezujoče ocenjuje ustrezno uporabo pravil varstva osebnih podatkov v konkretnem primeru le v okviru inšpekcijskega postopka, kjer upošteva vse okoliščine konkretnega primera (ki morda iz vašega dopisa ne izhajajo). Presoje drugih vidikov širše pravice do zasebnosti in morebitnih vprašanj avtorskega prava, ki so povezani z izvedbo natečaja, pa IP niti ne sme presojati, saj zanje ni pristojen.

 

Upamo, da smo vam s svojim mnenjem pomagali.   

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                                                                                                                

Pripravil:

Anže Novak, univ. dipl. prav.

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo                                              

 

Mojca Prelesnik

informacijska pooblaščenka