Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 31.05.2019
Naslov: Javnost ocene javnega uslužbenca
Številka: 0712-1/2019/1354
Vsebina: Razno
Pravni akt: Mnenje

Obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje, v katerem navajate, da je praksa podeljevanja letnih ocen zaposlenim v vašem uradu takšna, da vodstvo pred podelitvijo ocen »uskladi predvideno oceno« glede na ostale zaposlene. Zanima vas ali je tovrstna praksa zakonita? Zanima vas tudi ali je dopustno razkrivati ocene javnih uslužbencev oziroma če se z oceno uslužbenca lahko seznani drug zaposleni?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da ni pristojen za nadzor nad zakonitostjo izvedbe ocenjevanja javnih uslužbencev. IP deluje na področju varstva osebnih podatkov in na področju dostopa do informacij javnega značaja. V zvezi z vašim prvim vprašanjem predlagamo, da se obrnete na Inšpekcijo za sistem javnih uslužbencev, Inšpektorat za javni sektor.

 

Glede vašega drugega vprašanja, ki se nanaša na razkritje podatka o oceni javnih uslužbencev, pa pojasnjujemo, da skladno s prakso IP na področju dostopa do informacij javnega značaja, podatek o letni oceni javnega uslužbenca predstavlja podatek v zvezi z »delovnim razmerjem javnega uslužbenca«, ki je javen po zakonu – konkretno 1 al. tretjega odst. 6. člena ZDIJZ (tako npr. odločba št. 090-216/2011/4, z dne 11.11.2011, dostopna na: https://www.ip-rs.si/ijz/samo-petancic-novinar-dela-mestna-obcina-ljubljana-1542/). S podatki, ki so po zakonu javni pa se lahko seznani vsakdo.

 

Lep pozdrav,

 

 

Anže Novak, univ. dipl. prav.                   

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo