Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 31.05.2019
Naslov: Videonadzor za preverjanje izpitov
Številka: 0712-1/2019/1355
Vsebina: Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje. Pojasnjujete, da … izvaja teoretične pisne izpite… . Zaradi preprečevanja prepisovanja in drugih kršenj pravil za izvedbo izpita želite uvesti videonadzor v učilnice, kjer se izpiti izvajajo. Pri izpitih je v prostoru prisotna vaša uslužbenka. V smernicah o izvajanju videonadzora ste odkrili, da je videonadzor učilnic med izvajanjem pouka, študija oz. izpitov, zavoljo intenzivnosti in trajnosti posega v zasebnost učencev in zaposlenih, po mnenju IP treba šteti kot obliko videonadzora delovnih prostorov. Posledično je v skladu z določbo 1. odstavka 77. člena ZVOP-1 mogoče videonadzor v učilnicah izvajati le v izjemnih primerih, kadar je to nujno potrebno zaradi varnosti ljudi ali premoženja, in teh namenov ni možno doseči z milejšimi sredstvi. Navedene pogoje v učnem okolju, kjer je zagotovljena stalna prisotnost pedagoških delavcev, težko izkazati. Zanima vas ali veljajo enaka pravila tudi za opravljanje izobraževanj izven sistema javnega šolstva? 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP pojasnjuje, da pogoji za izvajanje videonadzora na delovnem mestu veljajo za vse primere, kadar se videonadzor izvaja na delovnem mestu. Zakon namreč ne omejuje ali posebej predpisuje pogojev za izvajanje videonadzora v javnem ali zasebnem šolstvu oziroma v drugih primerih videonadzora na delovnem mestu. Kot je pravilno pojasnjeno v mnenju iz smernic IP, je uvedba videonadzora na delovnem mestu dopustna le izjemoma, pod strogimi pogoji, ki jih predpisuje 77. člen ZVOP-1 in sicer, kadar je to nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja ali za varovanje tajnih podatkov ter poslovne skrivnosti, tega namena pa ni možno doseči z milejšimi sredstvi.

 

Glede na navedeno bo torej (kot izhaja tudi iz pojasnila v smernicah), verjetno težko izkazati, da bi izvajanje videonadzora zaradi zagotovitve spoštovanja pravil pri izpitu bilo nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja ali za varovanje tajnih podatkov ter poslovne skrivnosti, tega namena pa ne bi bilo možno doseči z milejšimi sredstvi.

 

Lep pozdrav,

 

Anže Novak, univ. dipl. prav.

Svetovalec Pooblaščenca za preventivo