Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 06.02.2019
Naslov: Videonadzor na delovnem mestu
Številka: 0712-1/2019/214
Vsebina: Delovna razmerja, Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje, po napotilu Inšpektorata RS za delo, ki vas je napotil k nam.

 

1. Pojasnjujete, da je vaš delodajalec prepovedal uporabo mobilnih telefonov na delovnem mestu (telefoni so se puščali v garderobah). Sedaj vodilni od delavcev zahtevajo, da delavci pred pričetkom dela oddajo telefone v zato predviden predal pri delovodji. Njihova uporaba pa je dovoljena samo med 30 minutno malico. Zanima vas, ali je je fizični odvzem telefona in takšen nadzor dovoljen? Zanima vas tudi, ali je dopustno, da so zasebni pogovori na delovnem mestu prepovedani oz. zelo omejeni.

 

2. Dalje pojasnjujete, da so na novo namestili kamere po celotni proizvodnji. Navajate, da ni ogrožena varnost zaposlenih niti inventarja. Kraje ni bilo. Tajnih podatkov ne hranite ali z njimi rokujete. Navajate, da nadrejeni uporabljajo videonadzor za spremljanje aktivnosti delavcev, saj »vedo za stvari, ki jih drugače ne bi mogli«. Dalje navajate, da je »uradna obrazložitev«, da so kamere za vašo varnost in za primer vloma. Zanima vas, ali je to v skladu z zakonom?

 

3. Postavljate tudi vprašanje glede zakonitosti nadurnega dela.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP pojasnjuje, da lahko v okviru svojega odgovora poda le mnenje z vidika varstva osebnih podatkov. Vprašanja, ki se nanašajo na izvajanje delovnega procesa in nadurnega dela ne spadajo na področje varstva osebnih, ki ga pokriva IP, zato upamo, da ste glede tega že prejeli ustrezen odgovor pri Inšpektoratu RS za delo. Glede omejitve uporabe osebnih telefonov posebej pojasnjujemo, da zgolj ukrep, da morajo zaposleni svoje telefonske naprave pred pričetkom delovnega procesa »pustiti v zato namenjenemu predalu pri delovodji«, sam po sebi ne predstavlja obdelave osebnih podatkov – seveda pod pogojem, da ne pride do neupravičene uporabe telefonskih naprav. V primeru neupravičene uporabe telefonov (npr. s strani delovodje ali drugih zaposlenih), pa lahko gre za hud poseg v zasebnost in v določenih primerih celo za kazniva dejanja (npr. kaznivo dejanje Napada na informacijski sistem po 221. členu KZ-1, kjer je zagrožena zaporna kazen).

 

Glede videonadzora na delovnem mestu IP pojasnjuje, da lahko delodajalec videonadzor na delovnem mestu uvede le izjemoma, pod strogimi pogoji, ki jih predpisuje 77. člen ZVOP-1. Po določbi 1. odstavka 77. člena ZVOP-1 lahko delodajalec videonadzor izvaja le v izjemnih primerih, kadar je to nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja ali za varovanje tajnih podatkov ter poslovne skrivnosti, tega namena pa ni možno doseči z milejšimi sredstvi. Navedeni standard “nujno potrebno” se torej razlikuje od standarda “potrebno” za uvedbo videonadzora za dostop v službene prostore (75. člen ZVOP-1) ter vhode v večstanovanjske stavbe (76. člen ZVOP-1). Delodajalec mora takšno nujno potrebnost izkazati v pisnem aktu za uvedbo videonadzora (običajno interni pravilnik), kjer predpiše tudi ustrezne tehnične organizacijske ukrepe, kot so pogoji pregledovanja posnetkov, kdo ima dostop, kako se zagotavlja sledljivost pregledovanja, itd. Več o videonadzoru na delovnem mestu si lahko preberete v naših Smernicah glede izvajanja videonadzora, na str. 13 in naslednjih. Če menite, da se videonadzor izvaja nezakonito, lahko podate prijavo pri IP (uporabite lahko tudi obrazec, dostopen na naši spletni strani - Prijava kršitve varstva osebnih podatkov (Obrazec ZIN PRIJAVA)).