Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 05.06.2019
Naslov: Objava imena in priimka delničarja
Številka: 0712-1/2019/1395
Vsebina: Razno, Upravljanje gospodarskih družb, Uradni postopki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede informacije o spremembi pomembnih deležev, ki jo morate objaviti skladno s 147. členom ZTFI-1. Informacijo nameravate objaviti v tiskanem mediju, ki izhaja na območju celotne Slovenije in ker se ta informacija nanaša na delničarja, ki je fizična oseba, vas  zanima, ali lahko objavite njegovo ime in priimek?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Za zakonito obdelavo osebnih podatkov delničarjev (fizičnih oseb) mora delniška družba imeti ustrezno pravno podlago iz člena 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki določa, da je obdelava zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

(b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

(e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

(f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.«.

 

Zakonska obveznost iz 147. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.; v nad. ZTFI-1) javni družbi nalaga, da objavi informacije iz obvestila o spremembi pomembnih deležev takoj, ko je mogoče, in najpozneje tretji trgovalni dan po prejemu obvestila, kar pa se ne uporablja, če se informacija iz obvestila o spremembi pomembnega deleža objavi v sistemu za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij iz 159. člena ZTFI-1 najpozneje tretji trgovalni dan po prejemu obvestila.

 

Iz 128. člena ZTFI-1 izhaja, da je delničar vsaka fizična ali pravna oseba zasebnega ali javnega prava, ki je neposredno ali posredno zakoniti imetnik: 1. delnic javne družbe v svojem imenu in za svoj račun, 2. delnic javne družbe v svojem imenu in za račun druge fizične ali pravne osebe, 3. potrdil o deponiranju delnic. V prvem odstavku 141. člena ZTFI-1 je podrobneje določeno, kdaj mora delničar javno družbo obveščati o spremembi pomembnih deležev (razen, če so izpolnjeni pogoji možnih izjem iz 141. – 145. člena ali tretjega odstavka 146. člena ZTFI-1).

 

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev (iz prvega odstavka 141. člena in 143. člena ZTFI-1), skladno s 146. členom ZTFI-1, vsebuje:

1.  skupni delež glasovalnih pravic po spremembi, ki je predmet obvestila,

2.  če je javna družba izdala več razredov delnic z glasovalno pravico, tudi skupni delež glasovalnih pravic za vsak razred teh delnic,

3.  če se imetništvo uresničuje prek odvisnih družb, tudi zaporedje povezave do teh odvisnih družb,

4.  dan, ko je bil prag pomembnega deleža, ki je predmet obvestila, dosežen ali presežen, ali se je delež, ki je predmet obvestila, zmanjšal pod ta prag,

5.  osebno ime, davčno številko, stalno ali začasno prebivališče fizične osebe oziroma firmo in sedež pravne osebe:

delničarja, tudi če ta v primerih iz 143. člena tega zakona ni upravičen uresničevati glasovalnih pravic,

-  v primerih iz 143. člena tega zakona tudi zavezanca za obveščanje, ki je upravičen uresničevati glasovalne pravice za račun delničarja iz prejšnje alineje.

 

Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) je na podlagi 150. člena ZTFI-1 sprejela Sklep o informacijah o pomembnih deležih (Uradni list RS, št. 30/19), v katerem je z 18. členom določila, da mora javna družba objaviti informacije iz obvestila o spremembi pomembnih deležev, ki ga je prejela od delničarja, imetnika finančnih instrumentov ali zavezanca za obveščanje skladno s tem sklepom, takoj, ko je mogoče, najpozneje pa tretji trgovalni dan po prejemu obvestila, in sicer na način, kot je predpisan za objavo nadzorovanih informacij, razen če se informacija iz obvestila o spremembi pomembnega deleža v roku iz prvega odstavka 18. člena objavi v sistemu za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij. Obrazec o spremembi pomembnih deležev, s katerim je delničar, imetnik finančnih instrumentov ali zavezanec za obveščanje dolžan obvestiti javno družbo in Agencijo, je natančneje predpisani s 6. členom zadevnega sklepa (nahaja se v Prilogi 1 s kratico P-DEL), s tem pa tudi podatki, ki morajo biti z obrazcem podani oziroma jih mora obvestilo vsebovati (med ostalim tudi polno ime delničarja – z imenom in priimkom).

 

Iz zgoraj navedenih zakonskih pravnih podlag javna družba objavi informacije iz obvestila o spremembi pomembnih deležev in ni zaznati kakršnekoli izjeme, ki bi javni družbi omogočala ali nalagala, da imena in priimka delničarja, ki je fizična oseba, ne bi objavila. Vendar pa IP sklepno poudarja, da ni pristojen za neposreden nadzor nad izvajanjem določb ZTFI-1 in pripadajočih mu podzakonskih predpisov, zato predlaga, da se o vašem vprašanju dokončno posvetujete z Agencijo.