Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 05.06.2019
Naslov: Pridobivanje podatkov od občine za obračun smetarine sobodajalcem
Številka: 0712-1/2019/1401
Vsebina: Definicija OP, Uradni postopki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Pojasnjujete, da ste kot javno podjetje izvajalec gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. Uporabniki (fizične in pravne osebe), ki opravljajo sobodajalsko  dejavnost, morajo skladno z odlokom o ravnanju z odpadki, ki velja v vaši občini, v času opravljanja dejavnosti obvezno naročiti ustrezno dodatno prostornino posod oziroma vreč za komunalne odpadke. Navajate, da zaradi učinkovitega izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (plačilo smetarine za sobodajalce) potrebujete sledeče podatke:

- seznam vseh sobodajalcev, ki so občini v določenem letu plačali turistično takso,

- skupno število  prenočitev (po mesecih) v nastanitvenem obratu posameznega sobodajalca za leto, na podlagi katerega je bila plačana turistična taksa,

- mesečne podatke o številu  prenočitev v nastanitvenem obratu posameznega sobodajalca, ki so bili podlaga za obračun turistične takse.

Zanima vas, ali ste do navedenih podatkov upravičeni.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP je v zvezi s vsebinsko podobnim vprašanjem že izdal neobvezno mnenje št. 0712-1/2013/388 z dne 20. 2. 2013 (posredovanje osebnih podatkov zasebnikov, ki oddajajo sobe), ki je objavljeno na spletni strani IP https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/iskalnik-po-odlocbah-in-mnenjih/odlocbe-in-mnenja-vop/.

 

Iz tega mnenja izhaja, da je z vidika varstva osebnih podatkov dopustno pridobivati podatke o pravnih osebah (javnega in zasebnega prava), saj ne predstavljajo osebnih podatkov. Prav tako je dopustno pridobivati tiste podatke samostojnih podjetnikov posameznikov ali drugih sobodajalcev fizičnih oseb, ki se nanašajo na njihove s.p. oziroma dejavnost nudenja nastanitve in so javno objavljeni v Poslovnem registru Slovenije oziroma na spletnih straneh AJPES. V tem primeru gre namreč za podatke, ki se nanašajo na opravljanje gospodarske dejavnosti in ne na posameznika.

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                                     Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                               

                                                                                                           informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,

svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov