Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 04.06.2019
Naslov: Zbiranje davčne številke - dodatno pojasnilo
Številka: 0712-1/2019/1390
Vsebina: EMŠO in davčna, Informiranje posameznika
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za dodatno pojasnilo glede zbiranja davčne številke s strani podjetja, pri katerem ste naročili izvedbo storitve.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP k pojasnilom, ki so vam bila posredovana dne 28. 5. 2019 (dokument številka: 0712-1/2019/1316), dodatno pojasnjuje, da je ustreznost pravne podlage primarno odvisna od konkretne situacije. Zakoniti interes je ena od možnih podlag za zakonito obdelavo osebnih podatkov, ki se tipično uporablja v situacijah, ko od posameznika ni mogoče ali pa ne bi bilo smotrno (na primer zaradi nesorazmernih stroškov), pridobiti njihove osebne privolitve, vendar pa ne sme biti razumljena kot izogibanje pridobivanju privolitve samo zato, ker je to za upravljavca lažja ali bolj ekonomična rešitev.   

 

Podrobneje je o uporabi pravne podlage zakonitih interesov, sicer še na osnovi Direktive 95/46, a gre za praktično isto pravno podlago, pisala Delovna skupina za varstvo podatkov iz člena 29, v mnenju o zakonitih interesih, ki je dostopno na:

https://ec.europa.eu/justice/article-29/press-material/public-consultation/notion-legitimate-interests/files/20141126_overview_relating_to_consultation_on_opinion_legitimate_interest_.pdf

 

IP ob tem ponovno opozarja na načelo najmanjšega obsega podatkov, ki določa, da morajo biti pod pogojem, da obstaja pravna podlaga, osebni podatki, ki se obdelujejo, ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo. Navedeno načelo pomeni, da je potrebno obdelovati samo toliko osebnih podatkov, kolikor je nujno potrebno za dosego posamičnega zakonitega namena obdelave.

 

IP sklepno ponavlja, da v okviru mnenja ne more presojati, ali so v konkretnem primeru, za konkreten namen in podatke izpolnjeni navedeni pogoji za obdelavo osebnih podatkov. To je namreč naloga upravljavca. IP pa lahko o tem dokončno presoja zgolj v okviru inšpekcijskega ali upravnega postopka.

 

 

S spoštovanjem.

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                  

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka