Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 05.06.2019
Naslov: Vdor v Instagram in Snapchat račun
Številka: 0712-1/2019/1402
Vsebina: Moderne tehnologije, Policijski postopki, Pravica do pozabe
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vašo prošnjo za mnenje. Opisujete, da sta bila hčerina Instagram in Snapchat uporabniška računa zlorabljena. Neznanec je v njenem imenu pošiljal neprimerne slike, poleg tega pa tudi nekaj njenih slik. Naknadno vam je uspelo dostopati do uporabniških računov in zamenjati gesla, prav tako ste nastavili dvofaktorsko avtentikacijo, vendar z napačno telefonsko številko. Na Instagram ste poslali obvestilo, da je bil njen profil zopet napaden, vendar ne dobite nobenega odgovora. Sprašujete, ali lahko Informacijski pooblaščenec ukrepa pri blokadi oziroma zaprtju računa.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP uvodoma opozarja, da je pristojen le za tisti del pravice do zasebnosti, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov in ga ureja 38. člen Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a, v nadaljevanju Ustava RS), torej je IP stvarno pristojen le za nadzor nad spoštovanjem določb ZVOP-1 ter Uredbe, za pregon kaznivih dejanj pa so pristojni organi pregona. Navedeno dejanje nepooblaščenega dostopa do uporabniškega računa ter uporaba fotografij in lažno predstavljanje bi po mnenju IP lahko predstavljalo kaznivo dejanje zlorabe identitete v okviru kaznivega dejanja zlorabe osebnih podatkov po 4. odstavku 143. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo in 55/08, v nadaljevanju KZ-1), ki se preganja na predlog (vaša prijava policiji, pri čemer skušajte zagotoviti čem več informacij in dokazov).

 

IP vas na tem mestu tudi usmerja na dodatne informacije, kako lahko ukrepate v primeru zlorabljenih uporabniških računov: https://safe.si/sredisce-za-pomoc/nekdo-mi-je-vdrl-profil. Svetujemo vam, da se ponovno obrnete na Instagram in zahtevate izbris uporabniškega računa, pri čemer je to zahtevo možno sprožiti izključno prek Instagram spletne strani in NE aplikacije na pametnem telefonu (vsa navodila boste našli na povezavi: https://help.instagram.com/370452623149242).  

Vsekakor pa ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, skladno s členom 17 Uredbe pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

  1. osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
  2. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava v skladu s točko (a) člena 6(1) ali točko (a) člena 9(2), in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
  3. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja v skladu s členom 21(1), za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, ali pa posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja v skladu s členom 21(2);
  4. osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
  5. osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ki velja za upravljavca;
  6. osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe iz člena 8(1).

IP izpostavlja, da Uredba daje posameznikom pravico do izbrisa osebnih podatkov, vendar ta pravica ni avtonomna niti absolutna, temveč je potrebno vedno presojati, če so izpolnjeni pogoji, ki so opredeljeni v členu 17 Uredbe. IP svetuje, da pri upravljavcu, ki obdeluje vaše osebne podatke, za katere bi želeli, da se izbrišejo, naslovite vašo zahtevo za izbris osebnih podatkov. Zahtevo za izbris podatkov na družbenem omrežju Instagram lahko podate prek povezave https://help.instagram.com/contact/448642219041658.

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.                                     

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                  

informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Jasmina Mešić,
svetovalka pooblaščenca za preventivo