Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 03.06.2019
Naslov: Identifikacija z davčno številko
Številka: 0712-1/2019/1385
Vsebina: EMŠO in davčna, Telekomunikacije in pošta
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše vprašanje glede identifikacije z davčno številko. Pojasnjujete, da ste v naročniškem razmerju s ponudnikom telekomunikacijskih storitev, na katerega ste naslovili pritožbo v zvezi z njihovo vsakokratno zahtevo po davčni številki, ko potrebujete informacije v zvezi z računom ali storitvami, ki jih nudijo na njihovi telefonski liniji za pomoč. Posredujete njihov odgovor in prosite za pravno podlago, če sploh obstaja, da se lahko identificirate izključno z davčno številko. Menite, da bi za identifikacijo stranke lahko uporabljali drugačne metode, npr. enkratno geslo.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji, pri čemer IP izpostavlja, da lahko zakonitost konkretne obdelave osebnih podatkov presoja le v okviru postopka inšpekcijskega nadzora.

 

IP uvodoma izpostavlja, da v sklopu neobvezujočega mnenja vsekakor ne more presojati konkretnih dejanj obdelav, temveč lahko to stori šele v okviru inšpekcijskega postopka, zato v nadaljevanju podaja splošna pojasnila. Za vsako obdelavo osebnih podatkov mora obstajati ustrezna pravna podlaga. V zasebnem sektorju je skladno s prvim odstavkom člena 6 Uredbe obdelava zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

 

 1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
 2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
 3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
 4. obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
 5. obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
 6. obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

Operaterju daje zakonsko podlago za obdelavo osebnih podatkov naročnikov v smislu člena 6 (1c) Uredbe prvi odstavek 148. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17; v nadaljevanju: ZEKom-1), ki pravi, da izvajalci storitev lahko o svojih naročnikih zbirajo naslednje podatke :

 • osebno ime oziroma firmo naročnika in njeno organizacijsko obliko,
 • naslov naročnika,
 • naročniško številko in druge elemente oštevilčenja, ki se uporabljajo za vzpostavitev zveze do naročnika,
 • na željo naročnika akademski, znanstveni ali strokovni naziv, naslov njegove spletne strani in druge vrste njegovih osebnih stikov (npr. IM-naslov) ali njegov e-naslov,
 • davčno številko za fizično osebo ter davčno in matično številko za pravno osebo,
 • na podlagi plačila naročnika še dodatne podatke, če to želi naročnik in se s tem ne poseže v pravice tretjih oseb.

Navedene podatke lahko operater obdeluje le za sledeče namene (drugi odstavek 148. člena ZEKom-1):

 • sklepanje, izvajanje, spremljanje in prekinitev naročniške pogodbe,
 • zaračunavanje storitev,
 • pripravo in izdajanje imenikov po tem zakonu,
 • na podlagi soglasja naročnika tudi za druge zakonite namene.


V kolikor je komunikacija z operaterjem povezana z enim izmed zgornjih naštetih namenov (npr. v zvezi z menjavo paketa ali prekinitvijo naročniškega razmerja), ima operater zakonsko pravno podlago za to, da v ta namen obdeluje naročnikove osebne podatke, kot so ime, priimek, naslov in davčna številka. V kolikor pa komunikacija ni povezana z zgoraj naštetimi nameni (npr. vprašanje glede odpiralnega časa poslovalnice), mora operater za zakonito obdelavo teh podatkov zagotoviti eno izmed drugih pravnih podlag iz člena 6(1) Uredbe – npr. od vas kot naročnika mora pridobiti veljavno privolitev (člen 6 (1a) Uredbe). Vsekakor pa mora upravljavec ob tem upoštevati temeljna načela glede obdelave osebnih podatkov, med drugim tudi načelo najmanjšega obsega podatkov (točka (c) člena 5(1) Uredbe).

 

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

informacijska pooblaščenk

 

Pripravila:                                                                                                                              

Jasmina Mešić,
svetovalka pooblaščenca za preventivo