Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 04.06.2019
Naslov: Neposredno trženje
Številka: 0712-1/2019/1389
Vsebina: Elektronska pošta, Neposredno trženje, nagradne igre
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je dne 21. 5. 2019 po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem nas sprašujete :

  • Ali lahko vzpostavite stik s pravnimi osebami preko e-mail naslovov, ki so dostopni v javno dostopnih portalih npr. Bizi, Ajpes, Sloexport in ostalih?
  • Ali lahko vzpostavite stik s pravnimi osebami preko poštnih naslovov, ki so prav tako javno dostopni?
  • Kako je z vzpostavitvijo stika s pravnimi osebami in naslavljanje pošte ali e-maila na dotično osebo, ki je navedena kot kontaktna oseba ali vodstveni delavec v določenem podjetju?

 

***

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Glede na skope podatke, ki ste jih navedli v vašem dopisu z dne 21. 5. 2019, s katerega ni razvidno za kakšne namene želite vzpostaviti stik s pravnimi osebam, IP v nadaljevanju podaja mnenje glede neposrednega trženja.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da Splošna uredba neposrednega trženja po elektronski pošti posebej ne ureja, zato je treba primarno upoštevati specialno zakonodajo na tem področju.  Neposredno trženje po elektronski pošti urejata Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17, v nadaljevanju ZEKom-1) in Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni list RS, št. 96/09 – UPB2 in 19/15, v nadaljevanju ZEPT). Nadzor nad določbami ZEKom-1 in ZEPT izvaja Agencija RS za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS). Informacijski pooblaščenec torej ni pristojen za nadzor nad trženjem po elektronski pošti, izvaja pa nadzor neposrednega trženja preko naslovljene klasične pošte, ki ga ureja ZVOP-1. IP je torej pristojen le za področje izvajanja neposrednega trženja preko naslovljenih poštnih pošiljk.

 

V nadaljevanju IP pojasnjuje, da po Splošni uredbi predstavlja osebne podatke katerakoli informacija v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom, določljiv posameznik pa je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika (1. točka člena 4 Splošne uredbe). Navedeno pomeni, da so osebni podatki le podatki, ki se nanašajo na fizične osebe, ne pa tudi podatki o pravnih osebah. Glede kontaktiranja pravnih oseb IP zato ni pristojen podajati pojasnil. Splošna uredba namreč varuje le osebne podatke.

 

O razlikovanju med e-naslovi pravnih oseb in osebnimi podatki je IP že napisal neobvezno mnenje, ki je dostopno na tej povezavi

 

  • Mnenje št. 0712-3-2018/28 z dne 1. 2. 2018:

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/iskalnik-po-odlocbah-in-mnenjih/odlocbe-in-mnenja-vop/?tx_jzvopdecisions_pi1%5BshowUid%5D=3056&tx_jzvopdecisions_pi1%5BhighlightWord%5D=0712-3-2018%2F28

 

IP vas napotuje še do neobveznih mnenj, ki so objavljena na spletni strani IP in vsebujejo odgovore na vaša vprašanja. Do vsebine mnenj IP v zvezi z neposrednim trženjem lahko dostopite preko naslednjih povezav:

 

  • Mnenje št. 0712-1/2019/1012 z dne 3.5.2019:

https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=507&tx_jzgdprdecisions_pi1%5BhighlightWord%5D=0712-1%2F2019%2F1012

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Urša Pleterski,

raziskovalka pri IP