Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 30.05.2019
Naslov: Davčna številka prodajalca kot dokazilo na CSD
Številka: 0712-1/2019/1345
Vsebina: EMŠO in davčna, Postopki na centrih za socialno delo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje, v katerem navajate, da je vaš prijatelj dobil socialno pomoč za nakup preko oglasnika. Center za socialno delo (CSD) sedaj od njega zahteva EMŠO, davčno številko in podpis prodajalca, česar prodajalec noče dati.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora ustreznosti izpolnjevanja določb Splošne uredbe s strani upravljavcev ne more presojati. Prav tako IP glede na prakso Ustavnega sodišča RS ni pristojen posegati v pristojnosti drugih organov na način, da bi presojal o potrebnosti in zakonitosti obdelav osebnih podatkov v okviru postopkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom drugi organi.

 

Iz vašega vprašanja sklepamo, da je CSD vašemu prijatelju dodelil izredno denarno socialno pomoč. Na podlagi 34. člena Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18 in 73/18, v nadaljevanju: ZSVarPre) mora vlagatelj na vlogi za izredno denarno pomoč natančno navesti, za kakšen namen potrebuje pomoč in opredeliti višino sredstev, ki jih potrebuje. To pomoč je nato upravičenec dolžan v roku 30 dni porabiti za namen, za katerega mu je bila dodeljena, in nato v roku 45 dni po prejetju izredne denarne socialne pomoči CSD predložiti dokazila o porabi sredstev.

 

CSD torej ugotavlja, ali je bila izredna denarna socialna pomoč namensko porabljena, pri tem pa upošteva tudi določbe Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljevanju: ZUP), ki v 10. členu določa, da o tem, katera dejstva je šteti za dokazana, presodi uradna oseba, pooblaščena za vodenje postopka oziroma odločanje v upravni zadevi po svojem prepričanju, na podlagi vestne in skrbne presoje vsakega dokaza posebej in vseh dokazov skupaj ter na podlagi uspeha celotnega postopka.

 

V konkretnem primeru je CSD potreboval dokazilo o tem, da je vaš prijatelj izredno denarno socialno pomoč namensko porabil, mora pa tudi pri tem v primerih, ko gre za obdelavo osebnih podatkov, upoštevati načelo najmanjšega obsega podatkov, ki ga Splošna uredba opredeljuje v odstavku 1(c) člena 5, na podlagi katerega morajo biti osebni podatki ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo. V primeru, da bi lahko na podlagi EMŠO ali davčne številke prodajalca ugotovil, da je bila izredna denarna socialna pomoč namensko porabljena, bi lahko katerega od teh podatkov (obeh načeloma ne) pridobil za ta namen, v nasprotnem primeru pa gre za prekomerno obdelavo osebnih podatkov.

 

Glede na navedeno IP predlaga, da vaš prijatelj CSD zaprosi za pojasnilo glede razloga za obdelavo osebnih podatkov prodajalca.   

  

      

Lepo vas pozdravljamo,

 

 

                                                                                                 Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

                                                                                                 informacijska pooblaščenka