Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 20.05.2019
Naslov: Vprašalnik o zdravju za paciente
Številka: 0712-1/2019/1213
Vsebina: Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 29. 4. 2019 prejeli vaše vprašanje o skladnosti priloženega vprašalnika o zdravju, ki naj bi ga pacienti izpolnili pred zdravstveno obravnavo. Zanimajo vas tudi posledice v primeru, da ga pacient ne izpolni.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

 

1. Zbiranje zdravstvenih in drugih osebnih podatkov pacientov s pomočjo vprašalnika, ki ste ga priložili, je dopustno.

 

2. Če pacient odkloni izpolnitev vprašalnika, po mnenju IP zdravnik pacientu ne sme odkloniti zdravstvene obravnave, do katere je sicer upravičen po splošnih predpisih.

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

1. Ker smo pri Informacijskem pooblaščencu že obravnavali podoben primer kot je vaš, se sklicujemo na obrazložitev v mnenju št. 0712-85/2008/2, ki je dostopno na spletni strani www.ip-rs.si.

 

Dodatno še pojasnjujemo, da je podlaga za zbiranje obravnavanih osebnih podatkov podana v:

 

  • tretjem odstavku 44. člena Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP), ki določa, da je obdelava pacientovih zdravstvenih in drugih osebnih podatkov za potrebe zdravstvene oskrbe dopustna tudi na podlagi privolitve pacienta;
  • tretji točki 54. člena ZPacP, ki določa, da je pacient, za doseganje kakovostne in varne zdravstvene oskrbe, dolžan dati pristojnemu zdravniku in drugim pristojnim zdravstvenim delavcem oziroma zdravstvenim sodelavcem vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljnjo zdravstveno oskrbo, zlasti podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju, boleznih v rodbini, morebitnih alergijah in zdravilih, ki jih uživa;
  • prvem odstavku 4. člena Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ), ki določa, da izvajalci zdravstvene dejavnosti pridobivajo osebne podatke praviloma neposredno od posameznika, na katerega se nanašajo;
  • prilogi ZZPPZ pod št. IVZ 1 v povezavi s 5. členom ZZPPZ, kjer je določena osnovna vsebina zdravstvene dokumentacije.

 

Posebne pravne podlage za anketni način zbiranja osebnih podatkov ni, vendar ta tudi ni potrebna, ker gre samo za eno izmed pojavnih oblik zbiranja osebnih podatkov (podatke bi lahko zbirali tudi npr. ustno).

 

Opozarjamo, da vsebine anketnega lista ni dopustno širiti preko meja, ki so začrtane s standardom »potrebnosti podatkov za izvajanje zdravstvene oskrbe« iz tretjega odstavka 44. člena ZPacP in načelom najmanjšega obsega podatkov iz 5. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (npr. z zbiranjem podatkov o boleznih, ki nimajo nikakršnega vpliva na učinkovito izvajanje zobozdravstvenih storitev ali z zbiranjem podatkov o premoženjskem stanju).

 

2. ZPacP je v 54. členu izpolnjevanje pacientovih dolžnosti določil kot nekakšen pogoj za doseganje kakovostne in varne zdravstvene oskrbe. Ni pa določil drugih posledic, če pacient ne bi izpolnjeval katere od predpisanih dolžnosti. Ne glede na navedeno je v povezavi z razveljavljenim 50. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti in še veljavnim 48. členom Zakona o zdravniški službi treba zagovarjati stališče, da zaradi neizpolnjevanja dolžnosti pacientu ni mogoče odreči zdravstvene oskrbe, vendar je zdravnik ali drug zdravstveni delavec oziroma sodelavec razbremenjen odgovornosti za neugoden izid zdravljenja v tistem delu, ki je odvisen od opustitve dolžnega ravnanja s strani pacienta.

 

Prijazen pozdrav,

 

 

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP                                                                                

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka