Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 29.05.2019
Naslov: Informativni izračun CSD
Številka: 0712-1/2019/1327
Vsebina: Postopki na centrih za socialno delo, Upravni postopki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje, v katerem sprašujete, ali velja Zakon o varstvu osebnih podatkov tudi za centre za socialno delo. Prejeli ste namreč dopis glede plačila institucionalnega varstva, v katerem so vam poslali celotni izračun vseh zavezancev.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora ustreznosti izpolnjevanja določb Splošne uredbe s strani upravljavcev ne more presojati.

 

Obdelava osebnih podatkov s strani javnih organov pri opravljanju njihovih nalog je na podlagi odstavka 1 člena 6 Splošne uredbe zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

  1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
  2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
  3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
  4. obdelava je potrebna za zaščito posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
  5. obdelava je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu. 

 

Na podlagi odstavka 2 člena 6 Splošne uredbe pa lahko države članice ohranijo ali uvedejo podrobnejše določbe, da bi prilagodile uporabo pravil te uredbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov za zagotovitev skladnosti s točkama (c) in (e) odstavka 1. Tako 9. člen ZVOP-1 opredeljuje pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov v javnem sektorju in na podlagi prvega odstavka se lahko osebni podatki v javnem sektorju obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon, z zakonom pa se lahko določi, da se odločeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika.

V konkretnem primeru je torej pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov zavezancev za plačilo institucionalnega varstva podana v odstavku (1)(c): obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca in v javnem sektorju se osebni podatki lahko obdelujejo, če je za to podlaga v zakonu. Zakonska podlaga, ki jo zahteva 9. člen ZVOP-1, je v postopku odločanja o pravici do oprostitve plačila institucionalnega varstva Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 s spremembami, v nadaljevanju: ZUPJS).  

Na podlagi tretjega odstavka 37. člena ZUPJS se pravica, ki jo oseba kot zavezanec po predpisih o socialnem varstvu uveljavlja za oprostitev plačila socialnovarstvene storitve, uveljavlja s samostojno vlogo hkrati z vlogo upravičenca do uveljavljanja oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev. Center za socialno delo v tem primeru z eno odločbo odloči o pravicah in obveznostih upravičenca in njegovega zavezanca. Obrazložitev odločb o pravicah iz javnih sredstev pa v skladu z drugim odstavkom 37. člena ZUPJS vsebuje vrsto in višino dohodkov iz 12. člena tega zakona ter vrsto in vrednost premoženja iz 17. člena tega zakona, ki so bili upoštevani pri izračunu dohodka na družinskega člana po tem zakonu. Natančnejša obrazložitev je potrebna le, če posamezni pravici iz javnih sredstev ni ugodeno. V tem primeru se obrazloži le tisti del izreka, s katerim pravica ni bila priznana. CSD na odločbi o oprostitvi plačila institucionalnega varstva torej mora navesti osebne podatke oz. podatke o materialnem stanju upravičenca in zavezancev, odločbo pa je potrebno vročiti strankam postopka.

Iz vašega vprašanja sklepamo, da ste s strani CSD prejeli informativni izračun, za katerega se na podlagi 38.a člena ZUPJS smiselno uporabljajo določbe tega zakona, razen če v tem poglavju ni drugače določeno. Na podlagi 38.č člena ZUPJS informativni izračun vsebuje: podatke o vlagatelju in o morebitnem zakonitem zastopniku ali pooblaščencu vlagatelja, podatke o povezanih osebah vlagatelja, podatke o dohodkih ter premoženju vlagatelja in njegovih povezanih osebah, če je to pomembno za odločitev,  navedbo razlogov za odločitev, pravni pouk z vsebino iz 38.d člena tega zakona.

CSD torej o upravičenosti do oprostitve plačila institucionalnega varstva odloča tudi na podlagi dohodkov zavezancev in zato mora te podatke navesti v odločbi, pred tem pa tudi na informativnem izračunu, saj se le tako zavezanci lahko o ugotovitvah izjavijo. Glede na navedeno ima CSD torej zakonsko podlago za obdelavo osebnih podatkov (premoženja) zavezancev in njihovih družinskih članov. 

Lepo vas pozdravljamo,

 

 

                                                                                                 Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

                                                                                                 informacijska pooblaščenka