Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 22.05.2019
Naslov: Odvetnih pogodbeni obdelovalec ali upravljavec
Številka: 0712-1/2019/1248
Vsebina: Pogodbena obdelava podatkov
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem navajate, da želite z odvetniško pisarno, ki vas zastopa v določenih primerih, skleniti pogodbo o pogodbeni obdelavi osebnih podatkov. Odvetniška pisarna te pogodbe ne želi podpisati, saj trdi, da ne obdeluje vaših osebnih podatkov, ampak uporabijo določen podatek na podlagi Zakona o odvetništvu in po pooblastilu stranke. Prosite za mnenje ali je potrebno imeti z odvetniško pisarno sklenjeno pogodbo o pogodbeni obdelavi osebnih podatkov.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07; v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in naslednji; v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Odvetniki lahko nastopajo tako v vlogi upravljavca kot obdelovalca osebnih podatkov, zato njihove vloge ni mogoče generalno in enoznačno opredeliti. Odgovor na vprašanje, v kakšni vlogi odvetniki nastopa v posameznem primeru, je odvisen od tega za kakšno obdelavo osebnih podatkov gre v konkretnem primeru.

 

OBRAZLOŽITEV

 

IP uvodoma pojasnjuje, da Splošna uredba v členu 4 opredeljuje pojme obdelava, upravljavec in obdelovalec. »Obdelava« pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje (točka 2). „Upravljavec“ pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave; kadar namene in sredstva obdelave določa pravo Unije ali pravo države članice, se lahko upravljavec ali posebna merila za njegovo imenovanje določijo s pravom Unije ali pravom države članice (točka 7). „Obdelovalec“ pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca (točka 8). Obdelovalec je torej tisti subjekt, ki po naročilu določenega upravljavca osebnih podatkov in v skladu z njegovimi zahtevami za določeno nalogo oziroma namen zanj obdelujejo osebne podatke posameznikov.

 

Glede na zgornje opredelitve pojmov IP pojasnjuje, da so odvetniki lahko v več vlogah, odvisno je za kakšno obdelavo osebnih podatkov gre, zato vloge odvetnikov ni mogoče generalno in enoznačno opredeliti.

 

Odvetnikov se v delu, ko zastopajo svoje stranke in se pri tem seznanijo z osebnimi podatki, ne šteje za obdelovalce, temveč za upravljavce dokumentacije oziroma osebnih podatkov, saj jih kot take določa Zakon o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93 in naslednji; v nadaljevanju ZOdv).

 

V kolikor pa bi šlo v konkretnem primeru za opravljanje odvetniške storitve, ki se primarno nanašajo na obdelavo osebnih podatkov (npr. izvedba iznosa osebnih podatkov v tretje države), potem lahko odvetniki nastopajo tudi kot obdelovalci osebnih podatkov. Za katero odvetniško storitev (ali del storitve) je treba skladno s členom 28 Splošne uredbe skleniti pogodbo o pogodbeni obdelavi, je odvisno od okoliščin konkretnega primera, česar IP v okviru mnenja ne more presojati. Več o pogodbeni obdelavi si lahko preberete na povezavi https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/pogodbena-obdelava/, kjer so predstavljene tudi Smernice IP o (pogodbeni) obdelavi osebnih podatkov.

 

Lep pozdrav,

 

 

Pripravil:

Žiga Veber

državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik

informacijska pooblaščenka