Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 21.05.2019
Naslov: Obdelava OP v športnem društvu
Številka: 0712-1/2019/1229
Vsebina: Društva
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaš dopis, v katerem prosite za pojasnilo glede rabe osebnih podatkov. V športnem društvu ste kot prakso uvedli registracijo vsakega vašega člana pri nacionalni panožni zvezi, kjer je na prijavnici navedeno, da se pristopnik strinja z uporabo svojih osebnih podatkov za potrebe vpisa v register nacionalne panožne zveze in register športnikov. Zanima vas ali ta privolitev zadostuje tudi za potrebe obdelave podatkov v vašem društvu, saj osebne podatke članov društva (ime, priimek, datum rojstva) uporabljate tudi pri prijavi na javne razpise sofinanciranja programov športa.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. IP nadalje poudarja, da lahko podaja nezavezujoča mnenja in pojasnila, ne more pa presojati ustreznosti določene rešitve z vidika skladnosti z obstoječimi predpisi.  Presojo o ustreznosti lahko izvede le v okviru konkretnega inšpekcijskega postopka.

 

 

***

 

IP uvodoma pojasnjuje, da Splošna uredba v členu 6(1) določa različne pravne podlage za zakonito obdelavo osebnih podatkov. Obdelava je tako zakonita le in kolikor je za konkretni namen obdelave in konkretne osebne podatke izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

  1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
  2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
  3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
  4. obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
  5. obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
  6. obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

Ob tem je treba upoštevati, da se zadnja alinea ne more uporabljati za obdelavo s strani javnih organov pri opravljanju njihovih nalog.

 

V kolikor torej obstaja ena izmed zgoraj naštetih podlag za obdelavo osebnih podatkov, je takšna obdelava skladna z zakonodajo.

 

IP je za obdelavo osebnih podatkov v društvih sprejel tolmačenje, da kadar društva izvajajo dejavnosti, ki jih določajo pravila delovanja društva, potem obdelava osebnih podatkov poteka na podlagi točke b) oziroma točke f) člena 6(1) Splošne uredbe. Utemeljitev glede pravnih podlag za obdelavo osebnih podatkov za namene delovanja društev po Splošni uredbi je IP zapisal v svojem mnenju št. 0712-1/2018/622 z dne 18. 3. 2019, ki je dostopno na naslednji povezavi: https://www.ip-rs.si/Splošno glede obdelave osebnih podatkov v društvih.  

 

Dodatne informacije v zvezi s pravnimi podlagami za zasebni sektor pa lahko najdete v Infografiki: Pravne podlage za zasebni sektor, ko obdeluje običajne osebne podatke, člen 6(1) Splošne uredbe na https://www.ip-rs.si/Infografika Pravne podlage s pogoji privolitve, zasebni sektor.

 

Priporočljivo je, da društvo v svojih aktih čim natančneje predpiše, katere podatke članov bo obdelovalo in za kakšen namen. Z vsebino teh aktov morajo biti na primeren način obveščeni tudi člani.

 

Če društvo oceni, da je v konkretnem primeru za obdelavo podatkov potrebna privolitev, je treba upoštevati podrobnejša določila glede pogojev, po katerih se šteje, da je privolitev veljavna, ki so določeni v členu 7 Splošne uredbe. Privolitev posameznika mora biti konkretna, razumljiva izjava ali drugo nedvoumno pritrdilno dejanje in dokazljiva. Molk, vnaprej označena okenca ali kakršnakoli nedejavnost tako ne pomenijo privolitve. Posameznik mora torej jasno podati privolitev za zbiranje in obdelavo svojih osebnih podatkov za konkreten namen. IP poudarja, da mora biti privolitev v primerih, ko obdelava podatkov vključuje več različnih namenov, podana za vsak namen posebej. Upravljavec mora pridobiti več ločenih privolitev za vsako obdelavo posebej (granularnost oziroma razčlenjenost privolitev). Namen mora biti jasno in nedvoumno opredeljen, saj je konkreten, ekspliciten in legitimen namen obdelave predpogoj za pridobitev veljavne privolitve. Upravljavec mora biti zmožen dokazati, da je posameznik privolil v obdelavo svojih osebnih podatkov. Posameznik ima tudi pravico, da svojo privolitev kadarkoli prekliče. Več podrobnih informacij o privolitvi lahko najdete tudi na naši spletni strani: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/privolitev/.

 

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                              Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,          

                                                                                              informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:

Lidija Perčič, univ.dipl.ekon.                                                     

državna nadzornica za                                                            

varstvo osebnih podatkov