Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 21.05.2019
Naslov: Posredovanje podatkov o članih na MIZŠ, financiranje na javnih razpisih
Številka: 0712-1/2019/1224
Vsebina: Društva, Posredovanje OP med upravljavci, Pridobivanje OP iz zbirk
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem vas zanima, ali lahko Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, od vas kot športne zveze zahteva poimenski seznam individualnih članov društev za potrebe javnega razpisa.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1 - v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 - v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora ali upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Obdelava osebnih podatkov je na podlagi prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

  1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
  2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
  3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
  4. obdelava je potrebna za zaščito posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
  5. obdelava je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
  6. obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok (ta točka se ne uporablja za obdelavo s strani javnih organov pri opravljanju njihovih nalog).

 

V zvezi s tem za javni sektor, kamor sodi tudi ministrstvo, v 9. členu ZVOP-1, ki se v tem delu še naprej uporablja, natančneje posebej ureja pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov v javnem sektorju. V javnem sektorju se lahko osebni podatki obdelujejo le, če tako določa zakon, ki lahko tudi določi, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika. Ni pa izključeno, da bi v poštev prišla tudi točka e) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe, tj. za opravljanje nalog v javnem interesu ali izvajanju javne oblasti, ki jo dopolnjuje tretji odstavek, ki za obdelavo iz točk (c) in (e) prvega odstavka napotuje na določitev podlage v pravu EU ali pravu države članice, ki velja za upravljavca. Navaden odstavek določa še, da se namen obdelave določi v navedeni pravni podlagi ali pa je ta v primeru obdelave iz točke e) prvega odstavka potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu, ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu. (Tudi) ZVOP-1 v četrtem odstavku 9. člena, ki ureja pravne podlage v javnem sektorju (kamor se kot že navedeno skladno z 22. točko 6. člena ZVOP-1 uvršča tudi ministrstvo) določa, da se lahko v javnemu sektorju izjemoma obdelujejo tisti osebni podatki, ki so nujni za izvrševanje zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti javnega sektorja, če se s to obdelavo ne poseže v upravičen interes posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.

 

Kljub sprejeti Splošni uredbi je mnenje št. 0712-1/2016/468 z dne 24. 2. 2016 še aktualno. Namreč javne institucije za namen podelitve sredstev na javnem razpisu načeloma lahko zahtevajo seznam članov društev, če so ti podatki potrebni za izvedbo razpisa ali nadzor nad porabo javnih sredstev. V konkretnem razpisu (RAZPISNA DOKUMENTACIJA k javnemu razpisu za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2019), ki ga navajate, je eden od pogojev za pridobitev sofinanciranja za delovanje nacionalnih športnih zvez na področju športne rekreacije, da imajo športna društva, člani zveze, najmanj 5.000 individualnih članov, ki so vpisani v register članov. Register mora vsebovati poimenski seznam individualnih članov za tekoče leto, ki so vključeni v program vadbe. Izpolnjevanje tega pogoja se dokazuje s poimenskim seznamom članov, ki se priloži obrazcu Letni program športa 2019.

 

Navedeno kaže, da ministrstvo za izpolnjevanje tega pogoja potrebuje poimenski seznam članov društev, ki ga posreduje prijavitelj. Pri tem z obdelavo osebnih podatkov, kolikor je razbrati, zasleduje zakonit cilj podelitve javnih sredstev, podatki pa se v skladu s 5. členom Splošne uredbe ne smejo obdelovati za drug namen. Ob tem še poudarjamo, da je pomembna naloga države, pri dodeljevanju javnih sredstev ali sofinanciranju programov, preglednost, odprtost, javnost in zakonitost porabe javnih sredstev. Ob navedenem ne gre zanemariti, da so javni tudi rezultati takih razpisov in da mora organ svojo odločitev o dodelitvi sredstev opreti na določena dejstva in okoliščine, ki morajo biti izkazane. K temu je treba še dodati, da je ministrstvo v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 – ZJF-H) dolžno pri pripravi in izvrševanju proračuna spoštovati načeli učinkovitosti in gospodarnosti.

 

Če je torej posredovanje seznama osebnih imen članov društev potrebno za potrebe konkretnega javnega razpisa, je te podatke dopustno pridobiti od vaših članic. IP meni, da s tem, ko se posameznik včlani v društvo, tako privoli v to, da bo društvo zasledovalo njegove interese, pa čeprav bodo s tem v določenih primerih zakonito razkriti določeni osebni podatki. Prav tako pa lahko društvo zavrne posredovanje takih podatkov, pri čemer tvega, da njegova vloga na javnem razpisu ne bo upoštevana kot popolna.

 

 

V upanju, da vam bo naš odgovor v pomoč, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Pripravila:
Manja Resman, univ. dipl. prav.

svetovalka IP

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka