Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 23.05.2019
Naslov: Neposredno trženje na podlagi posla in na podlagi javno objavljenega imenika
Številka: 0712-1/2019/1081
Vsebina: Telekomunikacije in pošta, Neposredno trženje, nagradne igre
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem nas naprošate za mnenje ali se SMS sporočilo, poslano posamezniku, ki vsebuje zgolj poziv k oddaji privolitve za neposredno trženje in povezave na spletni obrazec za oddajo te privolitve, po mnenju IP že samo po sebi šteje za t.i. neželeno komunikacijo/neposredno trženje v smislu 158. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). Takšno sporočilo samo po sebi še ne bi vsebovalo nobene tržne vsebine, le poziv k podaji privolitve. Navedeno vas zanima v dveh primerih, in sicer:

  1. V primeru obstoječih strank bi upravljavec osebnih podatkov po sklenjenem pravnem poslu stranki na njeno telefonsko številko, pridobljeno ob sklenitvi pravnega posla, poslal SMS sporočilo, v katerem bi bil vsebovan poziv k oddaji privolitve za neposredno trženje in link na spletni obrazec za oddajo te privolitve. Pri tem upravljavec od stranke predhodno ne bi prodibil privolitve za prejem takšnega SMS sporočila.
  2. V primeru potencialnih strank bi upravljavec osebnih podatkov telefonsko številko potencialne stranke pridobil iz javno objavljenega telefonskega imenika (le številke, za katere ne obstaja prepoved komercialnih klicev po 3. odstavku 150. člena ZEKom-1).

Predvsem vas zanima ali je po mnenju IP takšen način pridobivanja soglasij za neposredno trženje dopusten in skladen z ZVOP-1, ZEKom-1 in Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, v nadaljevanju Uredba).

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da neposrednega trženja Uredba podrobneje ne ureja posebej, zato se v tem delu še naprej uporabljajo veljavne določbe ZVOP-1 (72. in 73. člen), ki pa se sicer uporablja zgolj za neposredno trženje po navadni pošti, zato se tudi pristojnost IP nanaša na ta del. Neposredno trženje po elektronski pošti oziroma telefonu je urejeno v specialnih predpisih, in sicer v Zakonu o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in Zakonu o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT), nadzor nad izvajanjem njunih določb pa je v pristojnosti Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (AKOS) oziroma Tržnega inšpektorata RS (TIRS). IP vas napotuje na 158. člen ZEKom-1.

 

 

 

Ad a

Uporaba telefonske številke za neposredno trženje (razen če gre za številko iz imenika, ko posameznik ni prepovedal uporabe njegovega kontakta za namen neposrednega trženja), je dovoljena le ob predhodni privolitvi posameznika. Privolitev mora biti skladna z Uredbo. Privolitev mora biti podana za določen konkretiziran namen in posamezniku morajo biti jasno predstavljene informacije v zvezi z obdelavo (vključno s pravico, da privolitev prekliče). Več o splošnih pogojih za privolitev je IP opisal na svoji spletni strani (https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/privolitev/).

 

Nekoliko drugačna ureditev velja za neposredno trženje preko elektronskega naslova, ki je urejena v drugem odstavku 158. člena ZEKom-1, ki navaja, da lahko fizična ali pravna oseba, ki od kupca svojih izdelkov ali storitev pridobi njegov elektronski naslov za elektronsko pošto, ta naslov uporablja za neposredno trženje svojih podobnih izdelkov ali storitev pod pogojem, da kupcu ponuja jasno in izrecno možnost, da brezplačno in enostavno zavrne takšno uporabo svojega elektronskega naslova takrat, ko so ti podatki za stike pridobljeni in ob vsakem sporočilu v primeru, da kupec ni zavrnil takšne uporabe že na začetku.

 

Ad b

Če boste neposredno trženje izvajali na način opisan zgoraj, pri čemer boste podatke pridobili iz telefonskega imenika (upoštevajoč posamezne prepovedi trženja označene v imeniku), ne boste kršili določb prvega odstavka 72. člena ZVOP-1, ki določa, da lahko upravljavec osebnih podatkov uporablja osebne podatke posameznikov, ki jih je zbral z javno dostopnih virov tudi za namene neposrednega trženja. IP v zvezi s tem opozarja, da je v primeru izvajanja neposrednega trženja preko SMS upoštevati še določbe 158. člena ZEKom-1, kjer je uporaba SMS za namene neposrednega trženja urejena strožje kot v 72. členu ZVOP-1.

 

IP dodaja, da osebnih podatkov (čeprav so javno dostopni) ne smete obdelovati na način, da boste iz njih ustvarili novo zbirko osebnih podatkov. V primeru, ko posameznik, katerega osebni podatki so javno objavljeni,  zahteva prenehanje uporabe svojih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, ste dolžni v 15 dneh ustrezno preprečiti nadaljnjo uporabo osebnih podatkov in posameznika o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestiti.

 

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                  

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravil:                                                                                                                                

Tomaž Brodgesell,
informatik