Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 15.05.2019
Naslov: OP in objava zapisnikov sej sveta staršev
Številka: 0712-1/2019/1157
Vsebina: Šolstvo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu IP) je prejel vaše zaprosilo za pojasnilo v zvezi z varstvom osebnih podatkov in objavo zapisnikov sveta staršev in sveta zavoda. Zanima vas, ali je ime kandidata za predstavnika/člana sveta zavoda v javnem zavodu varovan osebni podatek; ali se njihovo ime sme objaviti javno v zapisniku na spletni strani, če so bili samo (neizvoljeni) kandidati za javno funkcijo, ali jih je treba anonimizirati; kako je z imeni članov sveta staršev, sveta zavoda in zaposlenih v javnem zavodu oz. osnovni šoli.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljnjem besedilu ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

Zakonsko podlago za obdelavo osebnih podatkov članov sveta staršev in zaposlenih v javnem zavodu lahko predstavlja Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, zato je (z upoštevanjem izjem od prostega dostopa) objava tistega dela zapisnikov sej sveta staršev, ki vsebuje zgolj prosto dostopne informacije javnega značaja, dopustna.

 

V zvezi z vašim vprašanjem predlagamo, da si preberete že izdana mnenja IP, ki se nanašajo na objavo zapisnikov sveta staršev (ali sveta javnih zavodov) in veljajo tudi po začetku uporabe Splošne uredbe o varstvu podatkov, npr. mnenje, št. 0712-1/2017/1778 z dne 19. 9. 2017, št. 0712-2/2009/672 z dne 8. 7. 2009 ali št. 0712-1/2016/2164 z dne 26. 10. 2016. Navedena mnenja so objavljena na spletni strani IP https://www.ip-rs.si/vop/.

 

Splošno pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov ureja člen 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

Zakonsko podlago za obdelavo osebnih podatkov v primeru objavljanja zapisnikov sej sveta staršev, upoštevajoč točko c člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov, lahko predstavlja Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18). IP je že večkrat odločal, ali so tovrstni dokumenti prosto dostopne informacije javnega značaja, zato vam predlagamo, da si preberete odločbo IP, št. 090-191/2018/18 z dne 18. 1. 2019, ki je prav tako objavljena na spletni strani IP https://www.ip-rs.si/ijz/.

 

Lep pozdrav,

 

 

Pripravila:                                                                                Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Karolina Kušević, univ. dipl. prav.,                                            informacijska pooblaščenka

svetovalka IP