Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 14.05.2019
Naslov: Ploščice z imenom in priimkom
Številka: 0712-1/2019/1141
Vsebina: Delovna razmerja
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem navajate, da ste zaposleni v trgovski dejavnosti. Z vidika varstva osebnih podatkov se vam zdi sporno, da morate imeti zaposleni na vidnem mestu na oblačilu ploščice s polnim imenom in priimkom.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07; v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in naslednji; v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

OBRAZLOŽITEV

 

IP uvodoma pojasnjuje, da je obdelava osebnih podatkov zakonita le in kolikor za njihovo obdelavo obstajati ustrezna pravna podlaga. Splošna uredba pravne podlage določa v prvem odstavku člena 6.

 

Zakonsko podlago za obdelavo osebnih podatkov bi v navedenem primeru, upoštevajoč točko c člena 6(1) Splošne uredbe, lahko predstavljala prvi odstavek 48. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in naslednji; v nadaljevanju ZDR-1), na podlagi katerega se lahko osebni podatki delavcev zbirajo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo tretjim osebam samo, če je to določeno s tem ali drugim zakonom ali če je to potrebno zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem, ter drugi odstavek 106. člena ZVOP-1. Slednji določa, da lahko upravljavci osebnih podatkov javnosti posredujejo in javno objavijo osebno ime, naziv ali funkcijo, službeno telefonsko številko in naslov službene elektronske pošte predstojnika in tistih zaposlenih, katerih delo je pomembno zaradi poslovanja s strankami oziroma uporabniki storitev, do uveljavitve posebnega zakona, ki bo uredil ta vprašanja. Pri tem pa IP še poudarja, da je pri tem potrebno upoštevati načelo najmanjšega obsega podatkov, skladno s katerim morajo biti osebni podatki ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo.

 

Lep pozdrav,

 

Pripravil:

Žiga Veber

državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov

 

Mojca Prelesnik

Informacijska pooblaščenka