Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 13.05.2019
Naslov: Sodelovanje v anketi
Številka: 0712-1/2019/1121
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre, Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede pojavnega okna, ki vabi k sodelovanju v anketi. Kot opisujete, ni povsem jasno, ali se pojavno okno (t. i. pop-up) pojavi na ekranu v povezavi z elektronskim naslovom ali odprto spletno stranjo. Vsekakor pa vas zanima, kdo je za to spletno stranjo in zakaj želi vaše podatke.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

IP uvodoma izpostavlja, da v sklopu neobvezujočega mnenja vsekakor ne more presojati konkretnih dejanj obdelav, temveč lahko to stori šele v okviru inšpekcijskega postopka, zato v nadaljevanju podaja splošna pojasnila. Zelo verjetno gre za spletno stran, ki s pomočjo raznih nagradnih iger, anket, kvizov, križank, IQ testov itd, vabi obiskovalce, da se z vpisom telefonske številke, misleč, da bodo s tem mogoče deležni neke nagrade, včlanijo v t. i. SMS klub. Obiskovalci spletne strani po vnosu telefonske številke običajno na vneseno številko prejmejo SMS sporočilo, v katerem jih pošiljatelj pozove, naj nanj odgovorijo s ključno besedo »DA«. S tem ko uporabnik odgovori z »DA«, potrdi, da je seznanjen s splošnimi pogoji in cenikom ponudnika storitev. S tem nastane pogodbeno razmerje med ponudnikom storitev in uporabnikom. Končni uporabniki, ki se v takšen SMS klub včlanijo, večkrat mesečno prejmejo plačljiva SMS sporočila, v katerih prejmejo dodatne vsebine za svoj telefon, lahko pa gre tudi le za različne oglase. Dodatna pojasnila o SMS klubih najdete v smernicah IP Informirani potrošnik - komu dajem katere osebne podatke in zakaj? https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Informirani_potrosnik.pdf (stran 16), prav tako vam je lahko v pomoč priročnik, ki so ga pripravili na Agenciji za komunikacijska omrežja https://www.akos-rs.si/files/Koncni_uporabniki/AKOS-KNJIZICA-SMS-klubi-ok-web.pdf.

 

IP nadalje pojasnjuje, da  lahko vaše osebne podatke podjetja in ostale institucije iz zasebnega sektorja zbirajo le:

  • če obdelavo osebnih podatkov določa zakon ali
  • če ste za obdelavo podali svojo privolitev in ste bili predhodno obveščeni o namenu obdelave podatkov (najpogosteje v zasebnem sektorju),
  • če ste z njimi sklenili pogodbo,
  • če je obdelava potrebna za zaščito vaših življenjskih interesov,
  • če je obdelava potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, ki je podjetju dodeljena
  • če je to potrebno za uresničevanje njihovih zakonitih interesov in ti interesi prevladujejo nad vašimi.

 

Zasebni sektor lahko o vas zbira le tiste osebne podatke, ki so ustrezni in po obsegu primerni glede na namen obdelave. Ena izmed dolžnosti upravljavca je tudi zagotovitev vseh informacij posameznikom, kot to zahteva člen 13 Uredbe, npr. identiteto in kontaktne podatke upravljavca, kontaktne podatke pooblaščene osebe za varstvo podatkov (kadar obstaja), namene za katere se osebni podatki obdelujejo in pravno podlago za njihovo obdelavo in v kolikor ta temelji na točki (f) člena 6(1) navedbo zakonitih interesov, uporabnike osebnih podatkov, informacije glede prenosov osebnih podatkov ter dodatne informacije, kot je obdobje hrambe podatkov, pravice posameznika, ali je zagotovitev osebnih podatkov pogodbena obveznost posameznika in kakšne so morebitne posledice. Upravljavec mora sprejeti ustrezne ukrepe, da naštete informacije posamezniku zagotovi v jedrnati, pregledni, razumljivi in lahko dostopni obliki ter jasnem in preprostem jeziku, brezplačno, praviloma pisno ali z drugimi sredstvi, vključno z elektronskimi sredstvi, kjer je to ustrezno

 

Na tem mestu vas IP usmerja na namensko spletno stran https://tiodlocas.si/, kjer je na voljo več informacij o pravicah posameznikov s področja varstva osebnih podatkov in so opisani tudi konkretni primeri in napotki, kako lahko uveljavljate vaše pravice.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.                                               

 

 

                                                                                                   Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                  

                                                                                                   informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Jasmina Mešić,
svetovalka pooblaščenca za preventivo