Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 13.05.2019
Naslov: Izbris podatkov iz spletne strani
Številka: 0712-1/2019/1122
Vsebina: Pravica do pozabe, Svetovni splet
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje, in sicer navajate spletno stran, ki je objavila vaše osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, davčno številko ter vse podatke o celotnem postopku osebnega stečaja. Na spletni strani ni podatkov o lastniku strani, domena je registrirana pri ameriškem podjetju, prav tako je skrit lastnik domene. Ko odtipkate svoje ime,  se med Google zadetki pojavi ta stran in vsi vaši podatki. V primeru, da gre za zakonsko osnovo, kot jo ima npr. Ajpes ali SISBON, se s tem strinjate, vendar menite, da ta stran krši vaše pravice. Sprašujete, kako bi lahko dosegli izbris.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1; v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05; v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP uvodoma izpostavlja, da v sklopu neobvezujočega mnenja vsekakor ne more presojati konkretnih dejanj obdelav, temveč lahko to stori šele v okviru inšpekcijskega postopka, zato v nadaljevanju podaja splošna pojasnila. Glede podatka o osebnem stečaju IP pojasnjuje, da Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP; Uradni list RS, št. 13/14 – UPB1, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 30/18 – ZPPDID, 54718 – odl. US) v tretjem odstavku 122. člena sicer določa, da je na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) za objave v postopkih zaradi insolventnosti, vsakomur omogočen brezplačen vpogled v določene podatke, objavljenih na teh straneh, vendar je v skladu s 4. in 5. točko tretjega odstavka 122. člena že vpogled v podatek o tem, da je potrošnik, podjetnik ali zasebnik insolventni dolžnik oz. da je bil nad tako osebo začet postopek zaradi insolventnosti, omogočen pod posebnimi pogoji, ki varujejo zasebnost posameznika. IP ob tem opozarja, da pravna podlaga, ki določenemu subjektu omogoča zakonit vpogled v podatek o tem, da je potrošnik, podjetnik ali zasebnik insolventni dolžnik oz. da je bil nad tako osebo začet postopek zaradi insolventnosti, ne predstavlja hkrati tudi pravne podlage, da tako pridobljene podatke subjekt razkriva naprej nepooblaščenim osebam oz. za druge namene ali celo javnosti. IP pojasnjuje, da Uredba v členu 15 ureja pravico posameznika do dostopa oziroma do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki. V prvem odstavku tega člena je tako določeno, da ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

  1. namene obdelave;
  2. vrste zadevnih osebnih podatkov;
  3. uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacija;
  4. kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
  5. obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
  6. pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
  7. kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
  8. obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22(1) in (4) Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov, ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

IP vam svetuje, da pri upravljavcu spletne strani podate zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki in počakate na odgovor oziroma na potek roka za odgovor. V kolikor odgovora ne bo ali bo vaša zahteva po vašem mnenju neupravičeno zavrnjena, vam IP svetuje, da vložite pritožbo. Ob tem IP pojasnjuje še, da Uredba v členu 77 določa, da ima brez poseganja v katero koli drugo upravno ali pravno sredstvo vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici, v kateri ima običajno prebivališče, v kateri je njegov kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši to uredbo. Nadzorni organ v RS je Informacijski pooblaščenec, ki je v skladu z 2. členom ZInfP samostojen in neodvisen državni organ, pristojen za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona in drugih predpisov, ki urejajo varstvo ali obdelavo osebnih podatkov oziroma iznos osebnih podatkov iz Republike Slovenije, ter opravljanje drugih nalog, ki jih določajo ti predpisi. V kolikor torej menite, da so vam bile kršene vaše pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, lahko pri IP vložite prijavo po elektronski pošti na naslov gp.ip@ip-rs.si, oz. po navadni pošti na naslov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Priporočamo, da prijavo pošljete na ustreznem obrazcu.

 

Uredba posameznikom tudi zagotavlja pravico do izbrisa osebnih podatkov oziroma “pravico do pozabe”, vendar ta pravica ni avtonomna, temveč je potrebno vedno presojati, če je izpolnjen kateri od pogojev, ki so opredeljeni v členu 17 Uredbe, ki določa, da ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

a)         osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere si bili zbrani ali kako drugače obdelani;

b)         posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;

c)         posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja v skladu 21. členom Uredbe;

d)         osebni podatki so bili obdelani nezakonito;

e)         osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za upravljavca;

f)          osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe iz 8. člena Uredbe.

 

Ker pa upravljavec navedene spletne strani učinkovito izkorišča različna orodja za prikrivanje identitete (prikrivanje administratorskih podatkov o nosilcu domene, na navedeni spletni strani ni nobenih kontaktnih podatkov) boste zelo verjetno težko vzpostavili komunikacijo z njim in posledično zahtevali pravico dostopa oz. pravico do izbrisa. Zato vas IP na tem mestu napotuje, da poskusite s pravico do izbrisa navedenih podatkov neposredno pri spletnemu ponudniku iskalnika Google. Na tej povezavi boste našli podrobna navodila in povezave do Google obrazcev za izbris https://tiodlocas.si/top-nasveti/kako-se-odstranite-iz-google-zadetkov/.

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.     

 

 

                                                                                                   Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                                   informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Jasmina Mešić,
svetovalka pooblaščenca za preventivo