Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 13.05.2019
Naslov: Posredovanje OP odvetniku
Številka: 0712-1/2019/1119
Vsebina: Pravne podlage, Pridobivanje OP iz zbirk, Zakoniti interesi
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Zanima vas, ali lahko delodajalec posreduje osebne podatke zaposlenega (njegov domači naslov) svojemu odvetniku, da partnerici zaposlenega pošlje poziv, naj se opraviči za zapis na svojem Facebook profilu (ki bi lahko pomenilo blatenje delodajalčevega podjetja), sicer bo zoper njo vložil tožbo. Sprašujete še, ali ima delodajalec v takšnem primeru glede na kakšen zakon dovoljenje, da njegov odvetnik pridobi te podatke?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

Uvodoma poudarjamo, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati. To pomeni, da IP v okviru izdaje mnenja ne more odločati o tem, ali so v konkretnem primeru podani pogoji za posredovanje osebnih podatkov, temveč lahko zgolj opozori na relevantno pravno podlago ter pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da je določeno posredovanje podatkov zakonito. Konkretno presojo pa lahko oziroma mora opraviti izključno upravljavec osebnih podatkov.

 

Skladno s členom 4(1) Splošne uredbe pomeni osebni podatek katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, gensko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika. Skladno s to določbo je osebni podatek tudi prebivališče posameznika.

 

Za zakonito obdelavo osebnih podatkov, torej med drugim za njihovo razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, mora imeti upravljavec ustrezno pravno podlago. Te so določene v členu 6(1) Splošne uredbe, ki predpisuje, da je obdelava zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

(b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

(e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

(f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

 

Izbira ustrezne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov, upoštevajoč konkretne okoliščine in namen obdelave, je obveznost upravljavca.

 

Ena izmed zakonskih podlag po členu 6(1)(c) Splošne uredbe je določba 10. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 – odl. US, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 8/16 – odl. US in 46/16, v nadaljevanju ZOdv), ki v prvem odstavku določa, da so državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil ne glede na določbe drugih zakonov, ki določajo posredovanje osebnih podatkov, dolžni brez privolitve posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, brezplačno posredovati odvetniku podatke, ki jih ta potrebuje pri opravljanju odvetniškega poklica v posamični zadevi in to v roku 15 dni od dneva, ko prejmejo pisno zahtevo odvetnika. Odvetnik pa v skladu z drugim odstavkom 10. člena ZOdv nima te pravice, če gre za osebne podatke, ki so na podlagi posebnih zakonskih določb dostopni le pooblaščenim organom.

 

Po mnenju IP stranka ne more pooblastiti odvetnika zgolj za pridobivanje osebnih podatkov tretjih, do katerih sama po veljavni zakonodaji ni upravičena, ampak jih sme odvetnik pridobiti le, kadar se ti osebni podatki potrebujejo za zastopanje stranke v konkretni zadevi. Odvetniški poklic je namreč namenjen pravni pomoči in zastopanju strank v posamičnih zadevah, nikakor pa ne pridobivanju osebnih podatkov tretjih oseb. V vseh ostalih primerih za takšno ali podobno obdelavo osebnih podatkov velja področna ureditev s področja varstva osebnih podatkov, v tem primeru torej Splošna uredba. Tako lahko obstaja tudi kakšna druga pravna podlaga za posredovanje osebnih podatkov odvetniku. Upoštevaje naloge odvetnika po 2. členu ZOdv bi to morda v določenih primerih lahko predstavljali tudi zakoniti interesi, za katere si prizadeva odvetnik ali kakšna druga podlaga po členu 6(1) Splošne uredbe.

 

Bistveno je, da je obdelava osebnih podatkov zakonita zgolj, če je izpolnjen eden izmed zgoraj naštetih pogojev za obdelavo iz člena 6(1) Splošne uredbe. V kolikor torej odvetnik razpolaga z ustrezno pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov, je ta zakonita, sicer ne. Ker pa je primarna odgovornost za izbiro ustrezne pravne podlage na upravljavcu, vam dokončnega odgovora na vaše vprašanje ne moremo podati.

 

IP je že odgovarjal na podobna vprašanja, kot je vaše, zato vam priporočamo, da se seznanite z vsebino neobveznih mnenj, ki jih poiščete jih s pomočjo iskalnika na spletni strani https://www.ip-rs.si/vop/.

 

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                                     Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                               

                                                                                                           informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov