Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 06.05.2019
Naslov: Posredovanje podatkov upokojencev
Številka: 0712-1/2019/1046
Vsebina: Društva, Občine, Pogodbena obdelava podatkov
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem navajate, da občina skladno z 21. členom ZLS pridobiva in obdeluje o posameznikih podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti. Občina lahko, zaradi izvajanja nalog iz svoje pristojnosti v skladu z nameni in pod pogoji določenimi v zakonu, posreduje pridobljene podatke fizičnim in pravnim osebam. Zanima vas, ali občina lahko npr. društvu upokojencev posreduje podatek vsaj o številu občanov, ki so starejši od 90 let.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07; v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav in zavarovanja osebnih podatkov ne more presojati.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da Splošna uredba v prvi točki člena 4 »osebni podatek« opredeljuje kot katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

 

Skladno s predhodno navedenim, v primeru posredovanja zgolj števila občanov, ki so starejši od 90 let, društvu upokojencev, verjetno niti ne bi šlo za osebne podatke.

 

Ob tem IP dodaja, da so nekateri podatki o prebivalcih slovenskih občin (tako npr. tudi število prebivalcev določene starosti v določeni občini) dostopni v podatkovni bazi SI-STAT Statističnega urada Republike Slovenije, ki je dostopna na spletni strani https://pxweb.stat.si/.

 

V kolikor bi posredovane podatke lahko šteli za osebne podatke v skladu z določbami Splošne uredbe oziroma bi poleg zgolj števila občanov, ki so starejši od 90 let, posredovali še katero koli informacijo na podlagi katere bi posamezniki postali določeni ali določljivi, bi za zakonito obdelavo osebnih podatkov, potrebovali ustrezno pravno podlago.

 

Za zakonito obdelavo osebnih podatkov je potrebno imeti ustrezno pravno podlago. Splošna uredba pravne podlage določa v prvem odstavku člena 6, ki določa, da je obdelava zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

  1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
  2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
  3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
  4. obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
  5. obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

 

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov v javnem sektorju, kamor spadajo tudi občine, so nadalje določene v 9. členu ZVOP-1, ki v tem delu še vedno ostaja v veljavi. Ta v prvem odstavku določa, da se osebni podatki v javnem sektorju lahko obdelujejo le, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Z zakonom pa se lahko določi, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na podlagi osebne privolitve posameznika.

 

Nadalje vas IP v zvezi z vašim vprašanjem napotuje na mnenja, ki so dostopna na naši spletni strani. V sledečih mnenjih je IP že odgovoril na bistveno podobna vprašanja različnih društev glede pravne podlage za pridobitev osebnih podatkov upokojenih občanov:

  • Pridobitev osebnih podatkov upokojencev, št. 0712-1/2019/278 z dne 12.2.2019,
  • Posredovanje podatkov društvu o številu oseb, št. 0712-1/2015/1219 z dne 6. 5. 2015,
  • Pridobitev osebnih podatkov od občine, št. 0712-1/2015/923 z dne 30. 3. 2015,
  • Ali sme občina posredovati osebne podatke starejših občanov društvu, št. 0712-1/2014/981 z dne 5. 3. 2014;

 

Kakor izhaja iz že izdanih mnenj, občina društvu ne sme posredovati osebnih podatkov posameznikov (zgolj) za izvajanje aktivnosti ali projektov društva, ampak šele, ko gre za projekt oziroma aktivnost, ki jo v okviru izvajanja svojih nalog npr. "pospeševanja službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele" (šesta alineja drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi, Uradni list RS, št. 94/07, s spremembami in dopolnitvami) pri društvu "naroči" občina. V tem primeru morata občina in društvo svoj odnos tudi pogodbeno urediti kot to določa člen 28 Splošne uredbe.

 

Lep pozdrav,

 

Pripravil:

Žiga Veber

Nadzornik pooblaščenca II

 

Mojca Prelesnik

Informacijska pooblaščenka