Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 06.05.2019
Naslov: Privolitev za obdelavo podatkov
Številka: 0712-1/2019/1055
Vsebina: Privolitev
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za pojasnilo glede pridobivanja EMŠA in davčne številke.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP ponovno poudarja, da v okviru mnenja ne more presojati ustreznosti določene rešitve z vidika skladnosti z obstoječimi predpisi. Presojo o ustreznosti lahko izvede le v okviru konkretnega inšpekcijskega postopka.

 

IP k pojasnilom, ki so vam bila posredovana dne 17.4. (dokument številka: 0712-1/2019/891), dodatno pojasnjuje, da je EMŠO v skladu s 6. členom Zakona o centralnem registru prebivalstva (Uradni list RS, št. 72/06 – ZCRP-UPB1; v nadaljevanju: ZCRP) identifikacija za enoznačno opredelitev posameznika, ki je namenjena vodenju in vzdrževanju zbirk podatkov o prebivalstvu, povezovanju podatkov v teh zbirkah ter racionalizaciji dela državnih organov in drugih uporabnikov, ki imajo zakonsko podlago za uporabo EMŠO, pa tudi uresničevanju pravic in obveznosti posameznika. Uporaba EMŠO je določena v prvem odstavku 9. člena ZCRP, ki določa, da  jo morajo uporabljati upravljavci zbirk podatkov, ki jih vodijo o posamezniku na podlagi zakona na področjih statistike, notranjih zadev, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, davkov in carine, obrambe, geodetske službe, urejanja prostora in ekološke zaščite, zaposlovanja in spremljanja delovne sile, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pravosodja, šolstva, socialnega varstva in drugi uporabniki, določeni z zakonom oziroma upravljavci zbirk podatkov, določeni z zakonom, ki v teh zbirkah podatkov uporabljajo EMŠO. Na podlagi tretjega odstavka istega člena pa je tisti, ki pridobiva EMŠO, dolžan navesti zakonsko podlago in namen pridobivanja EMŠO, v primeru pisne privolitve pa posameznika seznaniti z namenom pridobivanja.

 

IP ponovno poudarja, da je predhodna informiranost posameznika o obdelavi njegovih podatkov ključen element zakonite obdelave osebnih podatkov, saj se lahko le na podlagi ustreznih informacij o tem, komu lahko zaupa določene svoje podatke in za kakšen namen, posameznik svobodno odloči, ali bo to storil ali ne. Upravljavec (dobavitelj) vas mora tako predhodno seznaniti z namenom pridobivanja EMŠA na podlagi privolitve, končna presoja o njegovem posredovanju pa mora biti v vaših rokah, saj je prostovoljnost eden bistvenih elementov veljavne privolitve. Privolitev (tako za EMŠO kot davčno številko) torej lahko podate in s tem privolite v obdelavo vaših osebnih podatkov v določene namene ali pa tega ne storite, izbira mora biti v vaših rokah.

 

Ob tem IP opozarja na načelo najmanjšega obsega podatkov, ki določa, da morajo biti pod pogojem, da obstaja pravna podlaga, osebni podatki, ki se obdelujejo, ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo. Navedeno načelo pomeni, da je potrebno obdelovati samo toliko osebnih podatkov, kolikor je nujno potrebno za dosego posamičnega zakonitega namena obdelave.

 

Iz vašega zaprosila izhaja, da dobavitelji zahtevajo podatke, ki jih navajate, zaradi obveščanja o izdelku in servisiranju. IP ni znano, zakaj bi morali dobavitelji za izvedbo obveščanja oziroma servisiranja obdelovati podatke o EMŠU in davčni številki in zakaj se obveščanja oziroma servisiranja ne da izvesti brez obdelave teh podatkov.

 

IP sklepno ponavlja, da v okviru mnenja ne more presojati, ali so v konkretnem primeru, za konkreten namen in podatke izpolnjeni navedeni pogoji za obdelavo osebnih podatkov. To je namreč naloga upravljavca. IP pa lahko o tem dokončno presoja zgolj v okviru inšpekcijskega ali upravnega postopka.

 

 

S spoštovanjem.

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                  

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

pooblaščenka