Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 06.05.2019
Naslov: Predložitev zdravstvene dokumentacije podjetju s strani stranke
Številka: 0712-1/2019/1047
Vsebina: Posredovanje OP med upravljavci, Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 29. 3. 2019 prejeli vaše zaprosilo za mnenje o tem, ali ste dolžni zaradi prekinitve pogodbe s storitvenim podjetjem temu predložiti kopijo zdravstvene dokumentacije, ker je razlog prekinitve pogodbe v zdravstvenih težavah.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Dodajamo še:

  • da bi bila dokončna oziroma bolj konkretna presoja ustreznosti predvidene obdelave osebnih podatkov možna le v inšpekcijskem postopku in
  • da siceršnja pogodbena razmerja in posledice ravnanj ali opustitev strank ne spadajo v pristojnost IP.

 

 

IP iz opisa primera ne razbere, zakaj bi bilo za razvezo pogodbe resnično nujno predložiti zdravstveno dokumentacijo, vendar pa o tem v mnenju niti ne more dokončno presojati.  Eventualno bi morda lahko bila primerna predložitev zdravniškega potrdila, da iz zdravstvenih razlogov določenih aktivnosti ne morete izvajati ipd., če je predložitev dokumentarnega dokaza o relevantnem zdravstvenem stanju (tj. o zdravstvenem stanju, ki je lahko pogodbeni razlog za prekinitev pogodbe) res sestavni del pogodbe, ki ste jo sklenili s storitvenim podjetjem. V primeru zahteve po celotni zdravstveni dokumentaciji pa gre verjetno za ravnanje podjetja, ki je vsaj v nasprotju z načelom najmanjšega obsega podatkov iz člena 5 Splošne uredbe o varstvu podatkov. Načeloma bi bilo namreč dovolj, če bi podjetje zahtevalo le zdravniško potrdilo ali le posamezen relevanten dokument iz zdravstvene dokumentacije oziroma njegov del.

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Glede pravnih podlag pojasnjujemo, da bi načeloma (odvisno od konkretnih okoliščin posameznega primera) lahko prišle v poštev na primer naslednje pravne podlage, po katerih je obdelava osebnih podatkov dopustna:

  • če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, dal izrecno privolitev v obdelavo osebnih podatkov za enega ali več določenih namenov (a točka drugega odstavka člena 9 Splošne uredbe o varstvu podatkov – ta se nanaša na posebne kategorije podatkov);
  • če je obdelava potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov (f točka drugega odstavka člena 9 Splošne uredbe o varstvu podatkov – ta se nanaša na posebne kategorije podatkov);
  • če je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki (b točka prvega odstavka člena 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov);
  • če je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov (f točka prvega odstavka člena 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov).

 

Za obdelavo podatkov v zvezi z zdravjem predvideva Splošna uredba v 9. členu še strožje pogoje.

 

Načelo najmanjšega obsega podatkov izhaja iz (c) točke prvega odstavka člena 5 Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki določa, da morajo biti osebni podatki pri obdelavi ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo.

 

Prijazen pozdrav,

 

 

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP                   

 

                                                             

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka