Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 26.04.2019
Naslov: Delovna anamneza s strani delodajalca
Številka: 0712-1/2019/991
Vsebina: Delovna razmerja
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 26. 3. 2019 prejeli vaše zaprosilo za mnenje, ali nadrejeni lahko izpolni in pošlje izvajalcu medicine dela delovno anamnezo brez delavčevega soglasja ali potrditve. Poleg tega vas zanima, kakšne so posledice, če z napisanim ne soglašate.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

 

Delodajalec lahko za potrebe izvedbe preventivnega zdravstvenega pregleda izvajalcu medicine dela, brez privolitve delavca, pošlje tudi delovno anamnezo, katere obseg in vsebina sta odvisna od razloga za napotitev, zaznane zdravstvene oziroma delovne problematike, vrste pregleda, ocene tveganja, vrste dela ipd.

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Pripravo osnovne delovne anamneze in njeno pošiljanje izvajalcu medicine dela predvideva že Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev, in sicer v prilogi 3 (napotnica). Po potrebi je delodajalčeva delovna anamneza lahko tudi razširjena, kar pa je odvisno od razloga za napotitev, zaznane zdravstvene oziroma delovne problematike, vrste pregleda, ocene tveganja, vrste dela itd.

 

Poleg tega prvi odstavek 48. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da se osebni podatki delavcev se lahko zbirajo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo tretjim osebam tudi, če je to potrebno zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem. Sem spada tudi posredovanje delovne anamneze izvajalcu medicine dela, ki je po prilogi 1 omenjenega pravilnika nujni sestavni del zdravniškega pregleda pri izvajalcu medicine dela. Delovna anamneza, ki jo pripravi delodajalec vključuje na primer podatke o opisu delovnega mesta, delovni opremi, predmetih dela, izpostavljenosti tveganjem, posebnih zdravstvenih zahtevah, varovalni opremi itd.

 

Vir informacij za delovno anamnezo, ki jo sicer ugotavlja zdravnik, sta torej delodajalec in delavec.

 

Ker je torej podlaga za pošiljanje delovne anamneze s strani delodajalca podana v predpisih, privolitev ali soglasje delavca ni potrebna oziroma ni pogoj.

 

Delodajalec mora pri dajanju informacij izvajalcu medicine dela obvezno upoštevati načelo najmanjšega obsega podatkov iz (c) točke prvega odstavka člena 5 Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki določa, da morajo biti osebni podatki ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo.

 

Delavec se lahko z že izdelano delovno anamnezo seznani pri delodajalcu ali izvajalcu medicine dela na podlagi pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki oziroma z lastno zdravstveno dokumentacijo. Pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki urejata člena 12 in 15 Splošne uredbe o varstvu podatkov, pravico do seznanitve z lastno zdravstveno dokumentacijo pri izvajalcu medicine dela pa 41. člen Zakona o pacientovih pravicah.

 

Prijazen pozdrav,

 

 

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP                                                                                

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka