Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 24.04.2019
Naslov: Posredovanje zdravstvenega kartona novemu osebnemu zdravniku
Številka: 0712-1/2019/940
Vsebina: Zdravstveni osebni podatki
Pravni akt: Mnenje

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo dne 12. 3. 2019 prejeli vaše zaprosilo za mnenje (povzetek), ali je potrebna privolitev pacienta za prenos originalne zdravstvene kartoteke k novo izbranemu osebnemu zdravniku. Poleg tega vas zanima, ali bilo smiselno prilagoditi obrazec »izjava o izbiri osebnega zdravnika«. Navajate tudi neskladje med stališči v smernicah.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

 

1. Nerazumevanje in neenotna praksa sta posledica treh različnih zakonov in enega pravilnika, ki enako ali podobno materijo urejajo nekoliko drugače. Poleg je treba upoštevati, da »pooblastilo« in »privolitev« nista enaka pravna posla.

 

2. Po mnenju IP »izjave o izbiri osebnega zdravnika« ni treba spreminjati zaradi problematike privolitve.

 

3. Za prenos izvirne zdravstvene dokumentacije ob izbiri novega osebnega zdravnika privolitev pacienta ni potrebna.

 

Če zaprosilo za posredovanje dokumentacije pri nekdanjem osebnem zdravniku poda pacient sam (v tem primeru gre pravzaprav za pooblastilo nekdanjemu izvajalcu) ali če zaprosilo za posredovanje dokumentacije pošlje novo izbrani osebni zdravnik (oziroma izvajalec, kjer ta opravlja delo), morata prvi in drugi treba izkazati le, da je bila nova izbira osebnega zdravnika že izvedena (npr. s kopijo izpolnjenega obrazca, z izpisom tega podatka iz zalednega sistema on line, z ustrezno izjavo novega zdravnika ipd.).

 

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Nobeden od treh relevantnih zakonov (ZPacP, ZZdej in ZZdrS) in tudi Pravila OZZ (gl. 171. člen) ne zahtevajo privolitve zavarovanca.

 

Zahteva po privolitvi tudi ne izhaja iz določb ZVOP-1 ali določb Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

Tudi s podpisom izjave o izbiri zavarovanec niti eksplicitno, niti implicitno ne privoli v posredovanje zdravstvene dokumentacije. Dejstvo nove izbire je le materialnopravni pogoj za realizacijo prenosa dokumentacije po zakonu, podpisana izjava pa je le (najboljši, a ne nujno edini) dokaz o tem, da je ta pogoj izpolnjen.

 

Če poda zaprosilo za posredovanje pacient sam, si mora seveda izvajalec (poleg dokazila o izbiri) zagotoviti dokazilo, da je prejel zaprosilo pacienta – zato ZZdrS govori o »pisnem« pooblastilu. Tako zaprosilo je po naravi pravzaprav res pooblastilo, saj bo posredovanje dokumentacije v imenu (tj. za) pacienta izvedel izvajalec, ker tega pacient ne sme storiti sam. Vendar zaprosilo pacienta v praksi ni nujno oblikovano kot izrecno pooblastilo, ker pooblastilo izmed štirih predpisov omenja le ZZdrS in ker tudi kakršnokoli jasno oblikovano zaprosilo za posredovanje dokumentacije dejansko učinkuje kot pooblastilo.

 

Če poda zaprosilo novo izbrani zdravnik oziroma izvajalec, »privolitev« in »pooblastilo« pacienta nista potrebna.     

 

Prijazen pozdrav,

 

 

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav.

samostojni svetovalec IP                                                                                

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka