Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 06.05.2019
Naslov: Obdelava OP umrlih posameznikov
Številka: 0712-1/2019/1039
Vsebina: Statistika in raziskovanje , Vpogled v OP umrlih
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede pridobivanja osebnih podatkov umrle osebe v znanstvene namene.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da ZVOP-1 varstvo osebnih podatkov umrlih posameznikov ureja v 23. členu. Ta v prvem odstavku določa, da lahko upravljavec osebnih podatkov podatke o umrlem posamezniku posreduje samo tistim uporabnikom osebnih podatkov, ki so za obdelavo osebnih podatkov pooblaščeni z zakonom. Ne glede na to določbo pa upravljavec osebnih podatkov podatke o umrlem posamezniku posreduje osebi, ki je po zakonu, ki ureja dedovanje, njegov zakoniti dedič prvega ali drugega dednega reda, če za uporabo osebnih podatkov izkaže pravni interes, umrli posameznik pa ni pisno prepovedal posredovanja teh osebnih podatkov.

V zvezi z vašim vprašanjem sta bistveni zlasti določili tretjega in četrtega odstavka istega člena ZVOP-1. Tretji odstavek tako določa, da, če zakon ne določa drugače, lahko upravljavec osebnih podatkov podatke iz prejšnjega odstavka posreduje tudi katerikoli drugi osebi, ki namerava te podatke uporabljati za zgodovinsko, statistično ali znanstveno-raziskovalne namene, če umrli posameznik ni pisno prepovedal posredovanja teh osebnih podatkov. Če umrli posameznik takšne prepovedi ni podal, lahko osebe, ki so po zakonu, ki ureja dedovanje, njegovi zakoniti dediči prvega ali drugega dednega reda, v skladu s četrtim odstavkom 23. člena ZVOP-1 pisno prepovejo posredovanje njegovih podatkov, če zakon ne določa drugače.

Če torej posameznik za časa življenja takšne prepovedi ni podal, niti takšne prepovedi po njegovi smrti niso podali njegovi zakoniti dediči prvega ali drugega dednega reda, je po mnenju IP posredovanje njegovih osebnih podatkov za zgodovinsko, statistično ali znanstveno-raziskovalne namene dopustno. Izrecna privolitev svojcev za obdelavo osebnih podatkov pokojnih sorodnikov po mnenju IP ni potrebna, saj v v ZVOP-1 ni pravne podlage, ki bi določala obvezno privolitev svojcev za obdelavo podatkov umrlih posameznikov. IP zato meni, da tovrstno soglasje svojcev ne predstavlja pogoja za obdelavo osebnih podatkov umrlih posameznikov s strani upravljavca. Iz določb ZVOP-1 namreč izhaja, da se v primeru obdelave osebnih podatkov umrlih za zgodovinsko, statistično ali znanstveno-raziskovalne namene privolitev za posredovanje domneva, kolikor upravljavcu sam posameznik za časa življenja ali po njegovi smrti njegovi dediči prvega ali drugega dednega reda niso podali izrecne pisne prepovedi.

IP sklepno še dodaja, da je odgovornost presoje, ali gre v posameznem primeru za zgodovinsko, statistično ali znanstveno-raziskovalni namen pridobivanja zahtevanih podatkov, vselej na upravljavcu podatkov, ki odloča o posredovanju zahtevanih osebnih podatkov.

 

S spoštovanjem.

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,                                                  

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Informacijska pooblaščenka