Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 03.05.2019
Naslov: Neželena SMS sporočila
Številka: 0712-1/2019/1025
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre, Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje, in sicer navajate, da vam je ponudnik mobilne telefonije pri obračunu storitve zaračunal stroške plačljivih oglasov (SMS sporočil), ki jih niste naročili. Ponudnik vam je posredoval telefonsko številko, kamor lahko naslovite pritožbo. Predstavili so se kot center za pomoč naročnikom. Kljub večkratnemu pozivu, naj povedo, za katero podjetje gre, vam niso želeli povedati, kako se podjetje imenuje, kje ima sedež, davčno številko, niti odgovorne osebe niso želeli navesti. Dali so vam le informacijo, da pritožbo pošljete na info-siping@mobileinfopong.cc. Po pregledu informacij na spletu ste spoznali, da tovrstne goljufije potrošnikov potekajo v organizaciji tujih družb ter slovenskih mobilnih operaterjev.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1; v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05; v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da neposrednega trženja Uredba ne ureja posebej, zato se v tem delu še naprej uporabljajo veljavne določbe ZVOP-1 (72. in 73. člen), ki pa se sicer uporablja zgolj za neposredno trženje po navadni pošti, zato se tudi pristojnost IP nanaša samo na ta del. Neposredno trženje po elektronski pošti oziroma telefonu je urejeno v specialnih predpisih, in sicer v Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17; v nadaljevanju ZEKom-1) in Zakonu o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 19/15; v nadaljevanju ZEPT), nadzor nad izvajanjem njunih določb pa je v pristojnosti Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (v nadaljevanju AKOS) oziroma Tržnega inšpektorata RS (v nadaljevanju TIRS). IP vas napotuje na 158. člen ZEKom-1, ki govori o neželeni komunikaciji in ki v prvem odstavku določa, da je uporaba samodejnih klicnih in komunikacijskih sistemov za opravljanje klicev na naročnikovo telefonsko številko brez človekovega posredovanja (npr. klicni avtomati, SMS, MMS), telefaksov ali elektronske pošte za namene neposrednega trženja dovoljena samo na podlagi naročnikovega ali uporabnikovega predhodnega soglasja. V kolikor ste torej prepričani, da pošiljatelju neželenih SMS sporočil niste podali soglasja, lahko podate prijavo neposredno na AKOS.

Na pravico do ugovora se nanaša člen 21 Uredbe, ki v drugem odstavku določa, da kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. IP vas še usmerja na uvodno določbo 70 Uredbe, ki pravi, da kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, bi moral imeti posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da taki obdelavi, bodisi prvotni ali nadaljnji, vključno z oblikovanjem profila, kolikor je povezano s takšnim neposrednim trženjem, kadar koli in brezplačno ugovarja. Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, bi bilo treba na to pravico izrecno opozoriti ter jo predstaviti jasno in ločeno od katerih koli drugih informacij. V primeru, da pa boste izkoristili pravico iz člena 21(2) Uredbe in ugovarjali obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, pa mora upravljavec informacije o ukrepih, sprejetih na zahtevo v skladu s členi 15 do 22 (torej tudi pravica do ugovora iz člena 21) posamezniku zagotoviti brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve oziroma ugovora. V kolikor upravljavec na vašo zahtevo/ugovor ne bi v postavljenem roku odgovoril oziroma bi jo zavrnil, lahko na IP naslovite pritožbo.

Ena izmed dolžnosti upravljavca je tudi zagotovitev vseh informacij posameznikom, kot to zahteva člen 13 Uredbe, npr. identiteto in kontaktne podatke upravljavca, kontaktne podatke pooblaščene osebe za varstvo podatkov (kadar obstaja), namene za katere se osebni podatki obdelujejo in pravno podlago za njihovo obdelavo in v kolikor ta temelji na točki (f) člena 6(1) navedbo zakonitih interesov, uporabnike osebnih podatkov, informacije glede prenosov osebnih podatkov ter dodatne informacije, kot je obdobje hrambe podatkov, pravice posameznika, ali je zagotovitev osebnih podatkov pogodbena obveznost posameznika in kakšne so morebitne posledice. Upravljavec mora sprejeti ustrezne ukrepe, da naštete informacije posamezniku zagotovi v jedrnati, pregledni, razumljivi in lahko dostopni obliki ter jasnem in preprostem jeziku, brezplačno, praviloma pisno ali z drugimi sredstvi, vključno z elektronskimi sredstvi, kjer je to ustrezno. Kot izhaja iz navedenega, ima dolžnost obveščanja posameznikov načeloma upravljavec osebnih podatkov, v vašem primeru je to najverjetneje ponudnik komercialnih SMS vsebin, ki storitve zagotavlja kot Telemachov pogodbeni partner, vendar pod lastnimi pogoji in v skladu z lastnimi ceniki.

Posameznik lahko od upravljavca na podlagi člena 15 Uredbe pridobi potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in v teh primerih tudi dostop do osebnih podatkov ter naslednje informacije:

  • namene obdelave;
  • vrste zadevnih osebnih podatkov;
  • uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
  • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
  • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
  • pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;
  • kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
  • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22(1) in (4), ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Za seznanitev s tem, kako so pridobili vaše osebne podatke, se torej lahko obrnete neposredno na vsakega posameznega upravljavca. V pomoč pri tem vam je lahko obrazec, objavljen na spletni strani IP. Iz odgovora upravljavca bo razvidno, ali vaše osebne podatke obdeluje zakonito ali ne.

Poleg tega lahko posameznik na podlagi Uredbe pri upravljavcu uveljavlja tudi katero od ostalih svojih pravic: do popravka (člen 16), do izbrisa (ali pozabe, člen 17), do omejitve obdelave (člen 18), do prenosljivosti podatkov (člen 20), do ugovora (člen 21) ter pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov (člen 22). Več informacij o pravicah posameznikov je na voljo na namenski spletni strani https://tiodlocas.si/, kjer so opisani tudi konkretni primeri in napotki, kako lahko uveljavljate vaše pravice. Kot že izpostavljeno, upravljavec osebnih podatkov je skladno s členom 12 Uredbe na zahtevo posameznika dolžan zagotoviti informacije iz členov 15 do 22 brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Upravljavec obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o vsakem takem podaljšanju v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo.

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.     

 

 

                                                                                                   Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                                   informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:                                                                                                                              

Jasmina Mešić,
svetovalka pooblaščenca za preventivo