Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 06.05.2019
Naslov: Soglasje ob uvedbi videonadzora v večstanovanjski stavbi
Številka: 0712-1/2019/683
Vsebina: Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše vprašanje o tem, ali je v primeru nadgradnje že obstoječega videonadzora v večstanovanjski stavbi potrebno več kot 70% soglasje ali je dovolj 50% soglasje etažnih lastnikov.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z  58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

ZVOP-1 v 76. členu določa pogoje za zakonito uvedbo in izvajanje videonadzora v večstanovanjskih stavbah, cit.:

 

»Za uvedbo videonadzora v večstanovanjski stavbi je potrebna pisna privolitev solastnikov, ki imajo v lasti več kot 70 odstotkov solastniških deležev.

Videonadzor se lahko v večstanovanjski stavbi uvede le, kadar je to potrebno za varnost ljudi in premoženja.
Z videonadzorom v večstanovanjski stavbi se lahko nadzoruje le dostop do vhodov in izhodov večstanovanjskih stavb ter njihovi skupni prostori. Prepovedano je izvajati videonadzor nad hišniškim stanovanjem ter delavnico za hišnika.

Prepovedano je omogočiti ali izvajati sprotno ali naknadno pregledovanje posnetkov videonadzornega sistema preko interne kabelske televizije, javne kabelske televizije, interneta ali s pomočjo drugega telekomunikacijskega sredstva, ki lahko prenaša te posnetke.

Prepovedano je z videonadzornim sistemom snemati vhode v posamezna stanovanja.«

 

Iz navedenega izhaja, da je videonadzor v večstanovanjski stavbi mogoče uvesti le, če solastniki ali etažni lastniki ocenijo, da obstaja verjetnost ogrožanja življenja ali telesa posameznikov oziroma nastanka premoženjske škode. Za zakonito uvedbo videonadzora v večstanovanjski stavbi je potrebna pisna privolitev solastnikov, ki imajo v lasti več kot sedemdeset odstotkov solastniških deležev.

 

Ker ste v svojem vprašanju navedli, da nameravate dograditi že obstoječi videonadzorni sistem z dodatnimi kamerami IP meni, da morate pred tem preveriti voljo solastnikov in pridobiti pisno soglasje, lastnikov, katerih delež predstavlja več kot 70% solastniških deležev v stavbi.

 

Pri postavitvi kamer morate spoštovati tudi to, da je z videonadzorom dopustno nadzirati le dostope do vhodov in izhodov v večstanovanjsko stavbo ter skupne prostore stavbe (Opredelitev skupnih prostorov večstanovanjske stavbe izhaja iz v prvega odstavka 5. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 s spremembami); skupni prostori so: stopnišča, vhodni vetrolovi, hodniki, kolesarnice, pralnice, sušilnice, skupne kleti, zaklonišča, prostori za odlaganje odpadkov in drugi prostori, ki so namenjeni skupni rabi etažnih lastnikov (dovozi, klančnine in podobno) ter zemljišče, na katerem stoji stavba.), ne sme pa se nadzorovati vhodov v posamezna stanovanja, dvigal, hišniškega stanovanja ter delavnice za hišnika. Prav tako je prepovedano omogočiti ali izvajati sprotno ali naknadno pregledovanje posnetkov videonadzornega sistema preko interne kabelske televizije, javne kabelske televizije, interneta ali s pomočjo drugega telekomunikacijskega sredstva, ki lahko prenaša te posnetke, tako da bi lahko stanovalci neomejeno in sproti spremljali sliko ali posnetke s kamer.

 

V upanju, da vam bo naš odgovor v pomoč, vas lepo pozdravljamo,

 

 

Pripravila:

mag. Tanja SLAK

državna nadzornica za varstvo osebnih podatkov

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka