Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 06.05.2019
Naslov: Stroški zaračunavanja odvoza smeti
Številka: 0712-1/2019/245
Vsebina: Pridobivanje OP iz zbirk
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše vprašanje o tem, ali vam podjetje …lahko posreduje podatek o številu članov gospodinjstva, ki so uporabniki določenega zbirnega mesta za odpadke…. Pojasnili ste, da bi želeli preveriti, kdo ni prijavil pravilnega števila oseb in ga prosili, da zadevo popravi ter si s tem znižali strošek, ki ga plačujete za odvoz smeti. Iz vašega pisanja je razvidno, da naj bi šlo za strošek, ki se zaračunava lastnikom vrstnih hiš. Vašemu e- sporočilu  ste priložili tudi odgovor, ki ste ga prejeli s strani podjetja…, iz katerega izhaja, da vam želenih podatkov ne morejo posredovati zaradi varstva osebnih podatkov, saj so uporabniki navedenega zbirnega mesta iz več naslovov.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da lahko posamezne primere obdelave podatkov konkretno presoja le v okviru inšpekcijskega postopka.

 

Za zakonito obdelavo osebnih podatkov je treba imeti ustrezno pravno podlago. Splošna uredba o varstvu podatkov določa pravne podlage v prvem odstavku 6. člena, ki določa, da je obdelava zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

(b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

(e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

(f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.«.

Ob tem je treba upoštevati, da se zadnja točka (f) ne more uporabljati za obdelavo s strani javnih organov pri opravljanju njihovih nalog.

 

Navedene določbe Splošne uredbe podjetju … ne dajejo pravne podlage za posredovanje podatkov, ki jih želite pridobiti. V kolikor imate upravljanje odlagališča za odpadke urejeno kako drugače (npr. s pogodbo o upravljanju), se tudi vaša pravica do pridobivanja teh podatkov lahko obravnava drugače. Iz vašega pisanja IP tega ni prepoznal in zato vam posredujemo naslednje pojasnilo.

 

21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZLS) določa, da lokalna skupnost samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena, med katere sodijo tudi urejanje, upravljanje in skrb za lokalne javne službe (tudi komunalne storitve). Lokalna skupnost je zavezana zagotavljati opravljanje javnih služb, ki jih določi sama, in javnih služb, za katere je tako določeno s posameznimi zakoni. Dejavnosti s področja komunalnega gospodarstva so opredeljene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe predvsem z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZVO-1). Tako npr. občina samostojno organizira zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov kot obvezno lokalno gospodarsko javno službo. Občina zagotavlja opravljanje lokalnih javnih služb med drugim tudi z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij (enako določa tudi Zakon o gospodarskih javnih službah, na katerega se sklicuje tudi ZVO-1 v 149.členu).


Skladno z določbami 21.a člena ZLS občina za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti lahko pridobiva in nadalje obdeluje podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti. Glede na to, da v konkretnem primeru občina zagotavlja opravljanje obvezne lokalne javne službe preko … (v nadaljevanju javno podjetje), velja možnost pridobivanja potrebnih podatkov za potrebe opravljanja obvezne gospodarske javne službe tudi za samo javno podjetje. Povedano drugače, občina, ki je dolžna zagotavljati opravljanje obvezne lokalne javne službe, mora javnemu podjetju, ki opravlja servisne storitve v zvezi s to javno službo namesto nje, posredovati osebne podatke, ki so za to potrebni in primerni (osebni podatek o nosilcu gospodinjstva ter številu članov gospodinjstva, brez njihovih imen in priimkov). Navedeno pomeni, da v kolikor menite, da javno podjetje pri zaračunavanju stroška odvoza smeti ne uporablja pravih podatkov (ki se nanašajo na število uporabnikov posamezne vrstne hiše) lahko javno podjetje opozorite, da poskrbi za ažurno stanje teh podatkov.

 

V primeru, ko gre za sporočanje števila uporabnikov posameznega stanovanja v večstanovanjski stavbi je situacija glede pridobivanja podatka o številu članov gospodinjstev nekoliko drugačna. Določba 29. člena Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 60/09, 87/11 in 85/13) namreč v prvem odstavku določa, da morata lastnik posamezne enote ali najemnik, če gre za najemno posamezno enoto, upravniku sporočiti podatke o številu uporabnikov. Šesti odstavek 29. člena nadalje določa, da lahko katerikoli uporabnik, ki prebiva v stavbi, pisno opozori upravnika o večjem številu uporabnikov določene posamezne enote kot jih je lastnik ali najemnik te enote sporočil. V tem primeru upravnik pozove lastnika ali najemnika, navedenega v pisnem opozorilu, k pojasnitvi in tako ugotovi dejansko stanje.

V zadevah, ki se nanašajo na upravljanje večstanovanjske stavbe in delitev stroška odvoza smeti za stavbo (v kolikor jo je mogoče deliti glede na skupni strošek, ki je vezan na več večstanovanjskih stavb), se lahko torej etažni lastnik obrne na upravnika večstanovanjske stavbe. Enako velja v primeru zaznave drugačnega dejanskega števila uporabnikov posameznih stanovanj.

 

V upanju, da vam bo naš odgovor v pomoč, vas lepo pozdravljamo,

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka