Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 14.05.2019
Naslov: Videonadzor na delovnem mestu
Številka: 0712-1/2019/1142
Vsebina: Delovna razmerja, Sodni postopki, Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je dne 8.5.2019 po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem navajate, da je bil v zvezi z izpodbijanjem vaše letne ocene na sodišču, zaslišan vaš nadrejeni, ki vam je na podlagi vpogleda v posnetke videonadzora, očital en dogodek. Zanima vas ali je takšno ravnanje dovoljeno in ali se lahko te stvari uporabljajo na sodišču? Prosite za nasvet, kam se lahko obrnete po pomoč in kam lahko prijavite zadevo, če so vam bile kršene pravice.

 
 

***

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma poudarja, da ni pristojen za presojo ustreznosti in zakonitosti obdelave osebnih podatkov v okviru sodnega postopka in obravnave dokaznega gradiva s strani sodišč. Ne smemo torej presojati o tem, ali je bila obravnava posnetkov videonadzor v okviru sodnega postopka zakonita, za to so pristojna sodišča. V nadaljevanju zato navajamo zgolj smernice in že obstoječe mnenje glede obdelav osebnih podatkov v zvezi z videonadzorom v okviru delovnih razmerij.

 

Z videonadzorom pridobljeni podatki (videoposnetki), ki se nanašajo na posameznika, so osebni podatki in so del zbirke osebnih podatkov, ki nastane z izvajanjem videonadzora. ZVOP-1, ki v tem delu ostaja v uporabi, ureja videonadzor v 74. (splošne določbe), 75. (dostop v uradne službene oziroma poslovne prostore), 76. (večstanovanjske stavbe) in 77. členu (delovni prostori). 

 

IP je v podobnem primeru že izdal svoje neobvezno mnenje, ki je javno dostopno na spletni strani:

https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzvopdecisions_pi1%5Bsearch%5D=1

 

Poiščete ga s pomočjo iskalnika, in sicer tako, da v iskalnik vnesete številko neobveznega mnenja ali v iskalnik vnesete ključne besede (npr. videonadzor).

 

 

IP vas napotuje tudi na Smernice glede izvajanja videonadzora, ki vam bodo dale podrobnejši odgovor na vaša vprašanja:

V kolikor menite, da je videonadzor in/ali obdelava osebnih podatkov s strani delodajalca v konkretnem primeru nezakonita, lahko na IP vložite (anonimno) prijavo zaradi kršitve določb ZVOP-1 in Splošne uredbe (na naslov ali elektronsko pošto: gp.ipping@ip-rspong.si). IP lahko v skladu s svojimi pristojnostmi opravi inšpekcijski ogled in v kolikor ugotovi, da se videonadzor in/ali obdelava osebnih podatkov izvajata v nasprotju z ZVOP-1 in Splošno uredbo, lahko to ravnanje tudi prepove, kršitelja pa kaznuje z globo zaradi prekrška.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

Urša Pleterski,

raziskovalka pri IP