Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 25.04.2019
Naslov: Anketiranje posameznikov s strani SURS
Številka: 0712-1/2019/970
Vsebina: Statistika in raziskovanje
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše elektronsko sporočilo, v katerem navajate, da ste dne 4. 3. 2019 prejeli dopis Statističnega urada RS za sodelovanje v raziskavi. Dopis je bil naslovljen na vas osebno, z dopisom pa vam je bilo dodeljeno tudi osebno uporabniško ime in geslo. Navajate, da ste anketo sicer izpolnili, vendar vas je zmotilo, da je bil v anketi zahtevan podatek o višini prejemkov vašega gospodinjstva. Sami ste sicer vnesli številko »10«, ker ste mnenja, da Statistični urad RS tega podatka od vas ne more zahtevati oziroma menite, da bi vam morala biti dana možnost, da tega podatka ne posredujete. Ko ste želeli vnesti številko 0, je bila zahtevana višja številka. V komentarju ankete ste tudi napovedali, da boste zadevo posredovali Informacijskemu pooblaščencu v mnenje. Informacijskega pooblaščenca ste zaprosili za pojasnilo, ali je zbiranje podatkov, kot je npr. podatek o višini prejemkov vašega gospodinjstva brez vašega podpisanega soglasja v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (ang. GDPR).

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s točko b) tretjega odstavka 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1 - v nadaljevanju ZVOP-1; v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07 – ZustS-A, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da lahko podaja le nezavezujoča mnenja in pojasnila, ne more pa izven konkretnih inšpekcijskih postopkov presojati posameznih primerov obdelave osebnih podatkov.

V zvezi z vašim vprašanjem in podajo mnenja, IP izhaja iz načela zakonitosti obdelave osebnih podatkov, kar pomeni, da je kakršnakoli obdelava osebnih podatkov dopustna le, kadar je zakonita. Zakonitost obdelave določa Splošna uredba (ki je pričela veljati 25. 5. 2018), ki med drugimi pogoji, v točki (c) prvega odstavka člena 6 določa, da je obdelava zakonita, kadar je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca. V primeru obstoja takega pogoja, privolitev posameznika niti ni potrebna, saj se privolitev v skladu s točko (a) prvega odstavka člena 6 Splošne uredbe šteje kot samostojna pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov oz. kot samostojen pogoj, ki bi moral biti izpolnjen za zakonitost obdelave, če ne bi bil izpolnjen katerikoli izmed drugih pogojev iz prvega odstavka tega člena (med njimi je tudi že navedena točka (c)).

Osnovne naloge pri izvajanju dejavnosti državne statistike opravlja Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljevanju: SURS) v skladu z Zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01; v nadaljevanju: ZDSta), ki v 1. členu določa, da je državna statistika strokovno neodvisna dejavnost izvajanja programa statističnih raziskovanj. Državna statistika zagotavlja organom in organizacijam javne uprave, gospodarstvu in javnosti (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) podatke o stanju in gibanjih na ekonomskem, demografskem in socialnem področju ter na področju okolja in naravnih virov. SURS v tem oziru nastopa kot upravljavec osebnih podatkov.

Na podlagi prvega odstavka 34. člena ZDSta ima SURS zaradi izvajanja programa statističnih raziskovanj pravico zbirati podatke iz vseh obstoječih virov, pri čemer 22. člen določa še, da je program statističnih raziskovanj akt statističnih zahtev za nacionalne in mednarodne potrebe, program statističnih raziskovanj pa je lahko srednjeročni ali letni (23.a člen ZDSta). V konkretnem primeru je pravno relevanten slednji. Letni program statističnih raziskovanj je pregled v posameznem letu načrtovanih statističnih raziskovanj, ki se izvajajo v skladu z ZDSta. Vsako raziskovanje iz rednega dela programa je razvrščeno v ustrezno poglavje; o vsakem raziskovanju so zapisani naslednji podatki: ime izvajalca, zaporedna številka, naziv, namen, vsebina podatkovnih virov, kdo je dolžan dati podatke in kdaj, obveznost poročanja podatkov, obdobje opazovanja, periodika objavljanja in prva objava. Letni program statističnih raziskovanj vsako leto določi predstojnik SURS v soglasju s pooblaščenimi izvajalci in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Trenutno veljavni je Letni program statističnih raziskovanj za 2019 (velja od 1.1.2019 do 31.12.2019) (Uradni list RS, št. 75/18; v nadaljevanju: LPSR 2019).

VI. poglavje ZDSta natančno določa, kako poteka zbiranje podatkov. V skladu s četrtim odstavkom 34. člena ZDSta mora SURS tako najprej poskrbeti, da so poročevalske enote seznanjene:

-        z namenom, obsegom in načinom zbiranja podatkov;

-        z obveznostjo ali neobveznostjo poročanja;

-        s pravicami in obveznostmi oseb, ki zbirajo podatke;

-        s pomenom in vsebino registrskih in drugih identifikacijskih oznak;

-        da je zagotovljena zaupnost zbranih statističnih podatkov, ki se uporabljajo samo za statistične namene;

- z možnostjo pridobitve dodatnih podatkov o namenu in vsebini statističnega raziskovanja v katerem poročevalska enota sodeluje pri SURS.

Kdo so poročevalske enote, določa prvi odstavek 4. člena ZDSta, in sicer so to po tem zakonu nosilci uradnih in drugih administrativnih zbirk podatkov (evidence, registri, baze podatkov itd.) ter fizične in pravne osebe, ki so s programom statističnih raziskovanj določeni kot dajalci podatkov. Po mnenju IP je v zvezi z vašim vprašanjem ključen naslednji, 5. člen ZDSta, ki določa, da so v programu statističnih raziskovanj v skladu s tem zakonom določeni tudi podatki, ki jih poročevalske enote (torej tudi posamezniki) dajejo SURS po lastni presoji in prostovoljno. Pri zbiranju statističnih podatkov, za katere ni določeno obvezno poročanje, temelji poročanje na pristanku poročevalske enote (posameznika). Pri tem IP pripominja, da se takšen pristanek ne šteje kot privolitev v smislu točke (a) prvega odstavka člena 6 Splošne uredbe, temveč v smislu obveznosti oz. neobveznosti poročanja podatkov, saj bi lahko bilo poročanje podatkov določeno tudi kot obvezno. V primerih, v katerih poročanje torej temelji na pristanku poročevalske enote (posameznika), mora biti poročevalska enota (posameznik) seznanjena z osnovnimi značilnostmi statističnega raziskovanja, z dokončnim rokom statistične obdelave, kakor tudi s pravico, da lahko odkloni sodelovanje iz kakršnegakoli razloga in na katerikoli stopnji izvajanja statističnega raziskovanja. Posameznik, ki je prostovoljno sodeloval v statističnem raziskovanju, lahko pozneje prekliče svoj pristanek in odkloni nadaljnje sodelovanje v raziskovanju, vendar samo pred koncem obdelave statističnih podatkov.

Iz fotokopije priloženega vprašalnika, ki ste ga posredovali hkrati z vašim vprašanjem, je razvidno, da ste bili vabljeni k sodelovanju v raziskovanju »Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v gospodinjstvih in pri posameznikih«. Navedeno raziskovanje je v LPSR 2019 navedeno pod zaporedno št. 06.03, iz rubrike »Vsebina« pa izhaja, da se podatki zbirajo tako od posameznikov kot tudi od administrativnih organov, pri čemer so podatki, ki se zbirajo neposredno od posameznika določno navedeni, med drugim tudi podatek o dohodku gospodinjstva. V rubriki »Obveznost poročanja« je v skladu s 5. členom ZDSta tudi določeno, da je poročanje za gospodinjstva (torej za posameznike, ki so člani gospodinjstva) prostovoljno. Da je vaše sodelovanje v raziskovanju prostovoljno, vas je SURS obvestil tudi z obvestilnim pismom, s katerim vas je povabil k sodelovanju v raziskovanju.

 

Navedeno kaže, da gre v primeru, ki ga opisujete, najverjetneje za zbiranje podatka o dohodku gospodinjstva v okviru raziskovanja, ki ga izvaja SURS v skladu in na podlagi ZDSta in LPSR 2019, in torej za zakonito obdelavo osebnih podatkov, in sicer za izpolnitev zakonske obveznosti SURS, tj. izvajanje programa statističnih raziskovanja, bolj konkretno LPSR 2019, v katerem pa, na podlagi 5. člena ZDSta, kot posameznica sodelujete prostovoljno in vaš pristanek za sodelovanje do konca obdelave statističnih podatkov lahko kadarkoli prekličete.

 

Vsekakor pa morajo biti posamezniki ob zbiranju podatkov ustrezno seznanjeni z informacijami iz 13. člena Splošne uredbe o namenu obdelave, upravljavcu, kontaktnih podatkih pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov pri upravljavcu, uporabnikih podatkov ipd.

 

V upanju, da ste dobili odgovore na svoja vprašanja, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka