Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 25.04.2019
Naslov: Zaračunavanje stroškov kopij zdravstvene dokumentacije
Številka: 0712-1/2019/975
Vsebina: Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Sprašujete, ali lahko zdravstveni dom pacientu za posredovanje fotokopij ali elektronskega zapisa zahtevane zdravstvene dokumentacije zaračuna materialne stroške.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17, v nadaljevanju ZPacP) ureja pravico do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo. Četrti odstavek 41. člena ZPacP določa, da lahko izvajalec zdravstvene dejavnosti za izvajanje pravice do seznanitve z lastno zdravstveno dokumentacijo zaračuna materialne stroške preslikave oziroma druge reprodukcije in posredovanja v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Ker pa se ta določba navezuje na predpise s področja varstva osebnih podatkov, zaračunavanje materialnih stroškov zaradi veljavnosti Splošne uredbe ni več dopustno (razen v primeru očitno neutemeljenih ter pretiranih zahtev ali dodatnih kopij), saj se 31. člen ZVOP-1, ki je predstavljal pravno podlago za takšno zaračunavanje, ne uporablja več.

 

Skladno s členom 12(5) Splošne uredbe se vsa sporočila in ukrepi, sprejeti med drugim na podlagi člena 15, kar pomeni tudi posredovanje zahtevanih osebnih podatkov, zagotovi brezplačno. Upravljavec pa lahko zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov za dodatne kopije, ki jih zahteva posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki (člen 15(3) Splošne uredbe). Prav tako lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva upravne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, v primeru, če gre za očitno neutemeljene ali pretirane zahteve (člen 12(5) Splošne uredbe).

 

Iz navedenega torej izhaja, da redno zaračunavanje materialnih stroškov za posredovanje kopij ali elektronskega zapisa zdravstvene dokumentacije pacientom praviloma ni več dopustno, razen v primerih, če gre za dodatne kopije ali če gre za očitno neutemeljeno oziroma pretirano zahtevo.

 

Lep pozdrav,

 

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,                                               

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravila:                                                                                                                              

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov