Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 24.04.2019
Naslov: Korespodanca med člani sveta šole
Številka: 0712-1/2019/958
Vsebina: Šolstvo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da je bilo članom Sveta staršev in Sveta osnovne šole poslano določeno gradivo, ki ga pošiljate v prilogi. Glede tega gradiva se vam postavljajo vprašanja, in sicer - ali je posredovanje dokazil v korespondenci (elektronska pošta, zapisnik) v skladu z varstvom osebnih podatkov?, - ali je posredovanje poslovne korespondence tretjih oseb (npr. elektronska pošta med ravnateljema) članom sveta staršev v skladu z varovanjem osebnih podatkov? - ali je za člana sveta staršev oz. sveta šole legitimno posedovati in posredovati poslovno korespondenco tretjih oseb?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1 - v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 - v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da sme v skladu z načelom zakonitosti ravnati samo v okviru svojih pooblastil, za katera ima neposredno podlago v 2. členu Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS št. 113/05 in 51/07– ZUstS-A; v nad. ZInfP), na podlagi katerega je pristojen za:

- odločanje o pritožbi, s katero je organ zavrgel ali zavrnil zahtevo ali kako drugače kršil pravico do dostopa ali ponovne uporabe informacije javnega značaja ter v okviru postopka na drugi stopnji tudi za nadzor nad izvajanjem zakona, ki ureja dostop do informacije javnega značaja, in na njegovi podlagi izdanih predpisov;

- inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona in drugih predpisov, ki urejajo varstvo ali obdelavo osebnih podatkov oz. iznos osebnih podatkov iz Republike Slovenije, ter opravljanje drugih nalog, ki jih določajo ti predpisi;

- odločanje o pritožbi posameznika, kadar upravljavec osebnih podatkov ne ugodi zahtevi posameznika glede pravice posameznika do seznanitve z zahtevanimi podatki, do izpisov, seznamov, vpogledov, potrdil, informacij, pojasnil, prepisovanja ali kopiranja po določbah zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

 

IP na podlagi vašega pisnega sporočila ugotavlja, da ni pristojen za širšo presojo ustreznosti posredovanja celotne vsebine gradiv članom sveta javnega zavoda oz. članom sveta staršev šole. IP je med drugim pristojen za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona in drugih predpisov, ki urejajo varstvo ali obdelavo osebnih podatkov. Prijavo lahko vložite osebno, pisno ali preko spletnega obrazca (Obrazec za prijavo), ki je na voljo na spletni strani: http://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/. IP lahko učinkovito obravnava le prijave, iz katerih je mogoče ugotoviti s katerim dejanjem naj bi bile kršene pravice posameznika do varstva osebnih podatkov, kdo je domnevni kršitelj in kdaj je do kršitve prišlo. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora ali upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

 

Ob tem IP zgolj pripominja, da je obdelava osebnih podatkov na podlagi prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

  1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
  2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
  3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
  4. obdelava je potrebna za zaščito posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
  5. obdelava je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
  6. obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok (ta točka se ne uporablja za obdelavo s strani javnih organov pri opravljanju njihovih nalog).

 

IP pri tem dodaja, da če so bili dokumenti razkriti na podlagi zahteve za dostop do informacij javnega značaja in gre za prosto dostopne informacije javnega značaja, potem morda ne gre za kršitev varstva osebnih podatkov (zagotovo bi to IP lahko trdil v primeru, če bi bila odločba, na podlagi katere so bili dokumenti posredovani v postopku po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, predmet pritožbenega postopka pri IP). Ob tem je pomembno dodati, da podatki o ravnatelju in članih sveta zavoda ter njihova medsebojna korespondenca v zvezi z delom šole v določenem obsegu ni varovana.

 

Prav tako ne bi šlo za kršitev, če gre za gradivo, ki sicer vsebuje varovane osebne podatke ali druge varovane podatke, a so do tega gradiva člani sveta javnega zavoda in člani sveta staršev šole upravičeni v tej vlogi v zvezi z opravljanjem svojih nalog. Oboji pa morajo varovano gradivo ustrezno varovati in ga, če ne gre za prosto dostopne informacije javnega značaja, ne smejo posredovati javnosti ali tretjim.

 

Kot rečeno pa zakonitost obdelave osebnih podatkov IP lahko preverja v inšpekcijskem postopku.

 

 

V upanju, da vam bo naš odgovor v pomoč, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Pripravila:
Manja Resman, univ. dipl. prav.

svetovalka IP

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka