Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 24.04.2019
Naslov: Posredovanje podatkov za potrebe inšpekcijskega postopka
Številka: 0712-1/2019/955
Vsebina: Inšpekcijski postopki
Pravni akt: Mnenje

obrnili ste se na Informacijskega pooblaščenca RS (v nadaljevanju IP) s svojim zaprosilom za mnenje. Pojasnjujete, da delujete kot prostovoljska organizacija, zavetišče za zapuščene mačke, pri čemer sodelujete s prostovoljci, ki so fizične osebe. Z njimi imate sklenjene Dogovore o prostovoljstvu. Navajate, da UVHVVR za potrebe inšpekcijskega nadzora od vas zahteva posredovanje osebnih podatkov vaših prostovoljcev v obliki seznama, z imeni, priimki in naslovi. Pojasnjujete, da prostovoljci v dogovoru o prostovoljstvu niso podali privoljenja za tovrstno posredovanje, niti se s tem ne strinjajo. Zanima vas, če lahko UVHVVR posredujete te podatke (podatke prepišete z dogovorov o prostovoljstvu) oziroma ali ste to dolžni storiti?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

IP pojasnjuje, da Splošna uredba o varstvu podatkov določa, da je obdelava dopustna, kadar je potrebna za izvajanje zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca (točka c člena 6 (1) Splošne uredbe). Na podlagi 6. alineje prvega odstavka 19. člena Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/14; ZIN) ima pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora inšpektor pri fizični ali pravni osebi, pri kateri opravlja inšpekcijski nadzor, pravico brezplačno pridobiti in uporabljati osebne in druge podatke iz uradnih evidenc in drugih zbirk podatkov, ki so potrebni za izvedbo inšpekcijskega nadzora.

 

Glede na navedeno ima inšpekcijski organ, ki izvaja inšpekcijski nadzor pravico pridobiti tiste podatke, ki jih potrebuje za izvedbo inšpekcijskega nadzora, neposredno na podlagi zakona. Kateri podatki so potrebni za izvedbo nadzora presoja inšpekcijski organ. Privolitev oziroma strinjanje posameznikov ni potrebno. Kot inšpekcijski zavezanec pa ste dolžni glede na določbe ZIN podatke brezplačno tudi posredovati.

 

Dodajamo še, da po tretjem odstavku 22. člena Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZVOP-1) - ki se v tem delu uporablja tudi po sprejemu Splošne uredbe - mora upravljavec osebnih podatkov za vsako posredovanje osebnih podatkov zagotoviti, da je mogoče pozneje ugotoviti, kateri osebni podatki so bili posredovani, komu, kdaj in na kakšni podlagi, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov.

 

Glede na zahtevo ZVOP-1 iz 22. člena morate kot upravljavec zbirke podatkov osebnih podatkov svojih prostovoljcev, zagotoviti tudi sledljivost posredovanja podatkov. Slednje pomeni, da morate hraniti posebno zabeležko o tem, kateri osebni podatki so bili posredovani, komu, kdaj in na kakšni podlagi, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov. Navedeno je potrebno tudi za izpolnitev zahteve po seznanitvi z lastnimi osebnimi podatki, če posameznik čigar podatki so bili posredovani, kasneje zahteva seznanitev z informacijo – komu oziroma katerim uporabnikom so bili podatki posredovani, za kakšen namen, itd. (člen 15 (1) Splošne uredbe).

 

Lep pozdrav,

 

Mojca Prelesnik

informacijska pooblaščenka