Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 24.04.2019
Naslov: Pošiljanje ponudbe na javno objavljen e-naslov ravnateljice vrtca
Številka: 0712-1/2019/953
Vsebina: Elektronska pošta, Neposredno trženje, nagradne igre
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje. Sprašujete, ali lahko na javno objavljen e-naslov ravnateljice vrtca posredujete splošno ponudbo za svoje storitve notranje revizije, ki jih je ravnateljica dolžna zagotavljati po zakonu?

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem poudarjamo, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora oziroma drugega upravnega postopka konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati. Prav tako izven posameznega inšpekcijskega postopka IP ne sme preverjati primernosti izbrane pravne podlage, namenov in obsega obdelave osebnih podatkov v konkretnem primeru. Zato vam v nadaljevanju podajamo splošna pojasnila ter pravna izhodišča in pogoje za zakonito obdelavo osebnih podatkov.

 

IP pojasnjuje, da področje neposrednega trženja s sredstvi elektorske komunikacije (kamor sodi tudi elektronska pošta) urejata Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17; v nadaljevanju ZEKom-1) in Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 19/15; v nadaljevanju ZEPT), ki ga nadzirata AKOS in Tržni inšpektorat RS. Iz navedenega razloga IP podaja mnenje zgolj z vidika varstva osebnih podatkov in ob tem informativno opozarja, da je treba za zakonito izvajanje neposrednega trženja zadostiti tudi pogojem navedenih predpisov. Dodajamo še, da se na evropski ravni pripravlja sprejem uredbe o e-zasebnosti, ki bo na novo uredila to področje.

 

Glede varstva osebnih podatkov pri uporabi javno objavljenega elektronskega naslova ali telefonske številke osebe, ki je navedena na spletni strani organizacije, IP pojasnjuje, da je podatek dopustno uporabiti tudi za pošiljanje komercialnih sporočil (neposredno trženje), če je to v skladu z namenom objave. Obdelava v navedenem primeru namreč lahko poteka na podlagi člena 6(1)(f) Splošne uredbe, pri čemer se upoštevajo razumna pričakovanja posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, glede na njihovo razmerje do upravljavca. Iz navedenega sledi, da je zlasti od vsebine komercialnega sporočila in konteksta objave odvisno, ali se javno objavljeni podatek lahko uporabi za namen neposrednega trženja. Odgovornost za ustrezno uporabo podatka za namen neposrednega trženja pa je na upravljavcu. Ker se skladnost namena uporabe podatka z namenom objave v konkretnem primeru lahko presoja le v inšpekcijskem ali drugem ustreznem pravnem postopku, upoštevaje vse okoliščine primera, vam v okviru mnenja dokončnega odgovora na vaše vprašanje ne moremo in ne smemo podati.

 

Ob tem IP opozarja še, da morate v vsakem sporočilu, ki je namenjeno neposrednemu trženju, navesti tudi, da ima posameznik, ki je sporočilo prejel, možnost »odjave« od prejemanja sporočil. Posameznika je torej treba opozoriti na pravico po členu 21 Splošne uredbe, ki v drugem odstavku določa, da kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Dalje tretji odstavek določa, da kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se osebni podatki ne obdelujejo več v te namene.

 

Za lažjo predstavo glede dopustnih pravnih podlag za izvajanje neposrednega trženja je IP pripravil tudi infografiko o neposrednem trženju, ki je dostopna na naši spletni strani v rubriki »AKTUALNO«.

 

 

Lep pozdrav,

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:

Tina Ivanc, univ. dipl. prav.,
svetovalka IP za varstvo osebnih podatkov