Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 18.04.2019
Naslov: Davčna št. za informativni izračun zavarovanja
Številka: 0712-1/2019/914
Vsebina: Zavarovalništvo
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje, v katerem navajate, da ste na zavarovalnico X poslali elektronsko sporočilo z namenom pridobitve informativnega izračuna kasko zavarovanja za osebno vozilo, pri čemer je zavarovalnica med ostalimi vašimi podatki zahtevala tudi vašo davčno številko, brez katere vam informativnega izračuna ne želi narediti. Sprašujete se, zakaj bi davčno številko posredovali zavarovalnici in ali jo ta res potrebuje za izdelavo informativnega izračuna in vas zanima, če je to v redu.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem. Ob tem IP poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora ustreznosti izpolnjevanja določb Splošne uredbe s strani upravljavcev ne more presojati.

 

Obdelava osebnih podatkov je na podlagi točke 1 člena 6 Splošne uredbe zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

 1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

 2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

 3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

 4. obdelava je potrebna za zaščito posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

 5. obdelava je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu,

 6. obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

Od narave posamezne obdelave je odvisno, katera pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov pride v konkretnem primeru v poštev. IP na podlagi vaših informacij ocenjuje, da sta v konkretnem primeru lahko relevantni zlasti dve od zgoraj navedenih pravnih podlag, in sicer iz točk (b) in/ali (c).

Zakon o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, ZZavar-1), ki kot krovni zakon ureja področje zavarovalništva v Republiki Sloveniji, v 6. odst. 7. člena določa, da so obvezna zavarovanja v prometu zavarovanja, ki jih ureja zakon, ki ureja obvezna zavarovanja v prometu.

 

V skladu z 8. členom Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 93/07 – UPB, 40/12 – ZUJF, 33/16 – PZ-F in 41/17 – PZ-G, v nadaljevanju ZOZP), ki ureja obvezna zavarovanja v prometu (med drugimi zavarovanje avtomobilske odgovornosti), zavarovalnice in Združenje obdelujejo osebne podatke, potrebne za sklepanje zavarovanj in za obravnavanje odškodninskih zahtevkov, ki izvirajo iz zavarovanj, obveznih po tem zakonu ali po Uredbi 785/2004/ES, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in posebnimi predpisi o zbirkah podatkov s področja zavarovanja in za ta namen vzpostavijo, vodijo in vzdržujejo: 1. zbirko podatkov o zavarovancih; 2. zbirko podatkov o škodnih dogodkih; 3. zbirko podatkov za presojo zavarovalnega kritja in višine odškodnine.

 

Iz 3. odst. 8. člena ZOZP izhaja, da se v zbirki podatkov o zavarovancih (1. točka 2. odst. istega člena) zbirajo naslednji osebni podatki:

 1. ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče zavarovanca, enotna matična številka občana in davčna številka;

 2. ime zavarovalnice, številka police, trajanje zavarovanja, zavarovalni predmet in zavarovalno kritje.

V 3. točki 6. odst. 8. člena ZOZP pa je med drugim dopuščeno, da se osebni podatki iz 3. odst. 8. člena zbirajo tudi iz zbirk podatkov posameznih zavarovalnic in Združenja ter iz evidence registriranih prometnih sredstev in iz centralnega registra prebivalstva, ki jih vodi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, ali iz zbirk podatkov Davčne uprave Republike Slovenije, pri čemer pa zavarovalnice in Združenje lahko podatke iz tega odstavka uporabljajo zgolj za namen, za katerega so bili podatki pridobljeni.

Kadar je informativni izračun za zavarovanje avtomobilske odgovornosti izdelan na podlagi pobude posameznika za namen sklenitve pogodbe ali pa je kot tak celo obvezujoč najmanj za eno stranko (običajno za prodajalca), bi lahko obdelava davčne številke posameznika bila potrebna in primerna tako za pripravo pravilne ponudbe (npr. za identifikacijo zavarovanca in izmenjavo podatkov iz obstoječih zbirk podatkov na zgoraj predstavljeni podlagi zakona, ki vplivajo na višino kasko premije), kot za identifikacijo posameznika, na katerega se nanaša informativni izračun toliko časa, kot je potrebno za namene, za katere se osebni podatek obdeluje (v konkretnem primeru do sklenitve pogodbe (police) ali do poteka roka ponudbe (obvezujočega informativnega izračuna)) in nenazadnje tudi za zagotovitev točnosti podatkov, ki jih upravljavec obdeluje (člen 5 (1)(d) Splošne uredbe).

Na podlagi člena 13 (1)(c) Splošne uredbe bi vam moral upravljavec takrat, ko je od vas pridobival osebne podatke, zagotoviti informacije o tem, za katere namene obdeluje vaše osebne podatke kot tudi pravno podlago za njihovo obdelavo. Če za izdelavo informativnega izračuna zavarovalnici še niste podali vseh osebnih podatkov (npr. davčne številke), lahko zavarovalnico povprašate, kje so vam o obdelavi davčne številke zagotovljene informacije iz člena 13 Splošne uredbe in na podlagi teh informacij presodite, ali je za obdelavo davčne številke izpolnjen vsaj eden od pogojev iz zgoraj navedenega člena 6 Splošne uredbe. Če pa ste zavarovalnici že posredovali vse zahtevane osebne podatke (vključno z davčno številko), imate na podlagi člena 15 Splošne uredbe možnost od zavarovalnice zahtevati dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

 1. namene obdelave;

 2. vrste zadevnih osebnih podatkov;

 3. uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;

 4. kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;

 5. obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;

 6. pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;

 7. kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;

 8. obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22 (1) in (4), ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

V primeru, da boste ugotovili, da za zbiranje davčne številke zavarovalnica kot upravljavec po Splošni uredbi, nima pravne podlage, lahko od nje zahtevate izbris le-te.

 

Lep pozdrav,

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

informacijska pooblaščenka