Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 18.04.2019
Naslov: Posredovanje seznama učencev šolski zobozdravstveni ambulanti
Številka: 0712-1/2019/915
Vsebina: Zdravstveni osebni podatki, Pridobivanje OP iz zbirk
Pravni akt: Mnenje

pri Informacijskem pooblaščencu (IP) smo prejeli vaše zaprosilo za mnenje o tem, na kakšen način in na kateri pravni podlagi lahko šolski zobozdravnik pridobi seznam šolarjev od šole, da jih povabi na preventivni zobozdravniški pregled.

***

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezujoče mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma pojasnjuje, da dokončne presoje glede ustrezne pravne podlage v konkretnem primeru ne more opraviti, namreč to lahko stori zgolj v okviru postopka inšpekcijskega nadzora. Ne glede na to pa podajamo nekaj izhodišč glede vašega vprašanja.

 

Za potrebe izvajanja preventivne zdravstvene dejavnosti šolskih otrok so podlage za pridobitev poimenskih seznamov načeloma določene s Pravilnikom za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni  (Uradni list RS, št. 19/98 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: Pravilnik), nekatere pa tudi z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju  (Uradni list RS, št. 72/06 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZZVZZ) in Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15 in 31/18; v nadaljevanju: ZZPPZ). Toda za konkretni primer ni določena zakonska podlaga, da bi izvajalec preventivnih zobozdravstvenih storitev lahko od konkretne šole pridobil poimenski seznam otrok. Pravilnik v poglavju 5.2 sicer določa, da preventivni zobozdravstveni pregledi potekajo v sodelovanju z osnovnimi šolami, srednjimi šolami in fakultetami, vendar nikjer izrecno ne določa vira osebnih podatkov.

 

Vsekakor je potrebno otroke oziroma njihove zakonite zastopnike na preventivni zobozdravstveni pregled na takšen ali drugačen način povabiti. To pa ni možno brez uporabe in še prej pridobitve kontaktnih in drugih relevantnih osebnih podatkov iz že obstoječih lastnih zbirk osebnih podatkov ali/in zbirk osebnih podatkov drugih upravljavcev. Omenjeni Pravilnik sicer ne določa vira potrebnih osebnih podatkov, je pa to na splošno določeno:

  • v 4. členu Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ), ki določa, da imajo »upravljavci zbirk podatkov pravico iz Centralnega registra prebivalstva brezplačno dobiti naslednje podatke: EMŠO, ime in priimek, kraj rojstva, leto rojstva, spol, prebivališče in vrste prebivališča, državljanstvo, zakonski stan, šolska izobrazba, EMŠO matere, očeta, zakonca in otrok, datum in podatki o dogodkih, spremembah ali popravkih;

  • v 14.b členu ZZPPZ, iz katerega izhaja, da se podatki v Centralnem registru podatkov o pacientih (zbirka NIJZ na področju eZdravja) obdelujejo zato, da se izvajalcem v Republiki Sloveniji in v tujini omogoči dostop do podatkov in izmenjava podatkov za izvajanje zdravstvene oskrbe in mrliško pregledne službe ter z namenom ažuriranja podatkov zdravstvene dokumentacije;

  • v drugem odstavku 23. člena ZZVZZ, iz katerega izhaja, da izvajalci lahko za izvajanje (torej tudi za organizacijo in vabljenje) preventivnih programov osebne podatke o zavarovancih pridobijo od ZZZS ali iz Centralnega registra prebivalstva.

 

Prijazen pozdrav,

 

Pripravila:
Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP

 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.
informacijska pooblaščenka