Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 12.02.2019
Naslov: Videonadzor znotraj industrijske cone
Številka: 0712-1/2019/261
Vsebina: Video in avdio nadzor
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem pojasnjujete, da bi radi v nekaterih podjetjih znotraj industrijske cone uvedli videonadzor nad vstopom v službene prostore, kjer se tudi izvaja registracija delovnega časa. Videonadzor je sicer že uveden na vstopu v industrijsko cono, sedaj bi pa radi uvedli videonadzor vstopa v posamične proizvodne hale, saj je znotraj industrijske cone več različnih gospodarskih družb.

 

***

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

ZVOP-1 ureja področje videonadzora v določbah od 74. do 77. člena. Določbe se osredotočajo predvsem na različne kriterije za zakonito vzpostavitev videonadzora, urejajo obdelavo in zavarovanje osebnih podatkov. Kakor opisujete v svojem dopisu, bi v konkretnem primeru najverjetneje šlo zgolj za videonadzor dostopov v uradne službene prostore oziroma poslovne prostore po členu 75 ZVOP-1. Če pa bi šlo tudi za videonadzor znotraj delovnih prostorov veljajo določbe člena 77 ZVOP-1 (v tem primeru ZVOP-1 predvideva strožje pogoje za uvedbo).

 

IP načeloma ne vidi prepreke, da bi posamezna podjetja za nadzor dostopa v njihove uradne službene oziroma poslovne prostore, ki se nahajajo v različnih poslovnih objektih znotraj večje industrijske cone, vzpostavila videonadzor dostopa v svoje prostore. Vsekakor pa je predpogoj za zakonitost takega videonadzora izpolnjenost pogojev iz člena 75 ZVOP-1. Ta določa, da se videonadzor lahko izvaja le, če je to potrebno:

  • za varnost ljudi ali premoženja,

  • zaradi zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali iz službenih poslovnih prostorov, ali

  • če zaradi narave dela obstaja možnost ogrožanja zaposlenih.

Ob tem lahko kamere zajamejo registracijski terminal za evidentiranje delovnega časa.

 

O takšnem videonadzoru je potrebno sprejeti obrazloženo pisno odločitev in o tem pisno obvestiti vse zaposlene, ki delo opravljajo v nadzorovanem prostoru. Ob tem je potrebno upoštevati tudi določbe 74. člena, ki določajo, da je treba o izvajanju videonadzora na vidno mesto objaviti obvestilo o videonadzoru.

 

Vsekakor pa je dokončna presoja o utemeljenosti videonadzora na strani upravljavca osebnih podatkov, namreč IP lahko opravi konkretno presojo zgolj v okviru inšpekcijskega postopka.

 

V kolikor pa bi šlo za videonadzor znotraj delovnih prostorov, veljajo strožje določbe 77. člena ZVOP-1. Prav tako velja posebna skrbnost in nekoliko strožja pravila (tudi člen 76 ZVOP-1), če bi šlo za primer, ko se poslovni prostori nahajajo v večstanovanjski stavbi, ki je hkrati poslovna in stanovanjska stavba.

 

IP vas napotuje na smernice o videonadzoru (predvsem glejte str. 10 – 12), kjer lahko pridobite več informacij v zvezi z vašim vprašanjem:

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_o_videonadzoru_web.pdf.

 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,

informacijska pooblaščenka

 

Pripravila:

Neja Domnik, mag. prav.,

raziskovalka pri IP