Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 17.04.2019
Naslov: Ali je elektronski naslov osebni podatek?
Številka: 0712-1/2019/764
Vsebina: Elektronska pošta
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel vaš dopis, v katerem navajate, da obiskovalcem vaše spletne strani ponujate kot brezplačno storitev tudi naročilo na vaša obvestila. V skladu z navedenim vas zanima ali je e-poštni naslov, ki vam ga naročniki posredujejo tretiran kot osebni podatek, glede na to da ga ne preverjate in poleg njega ne zahtevate nobenih dodatnih informacij. 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov oz. Uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Splošna uredba o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, v nadaljevanju Uredba) v 1. točki 4. člena določa, da osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Določljivi posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

 

Obdelava osebnih podatkov je kakršnokoli dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje izbris ali uničenje.

 

Uredba torej za obdelavo osebnih podatkov, kamor brez dvoma sodi tudi zbiranje elektronskih naslovov posameznikov, določa zelo širok krog ravnanj oz. delovanj upravljavca osebnih podatkov. Bistveno je vsekakor najprej, da so osebni podatki zbrani zakonito. V vašem primeru predvidoma na podlagi osebne privolitve.

 

Hkrati dodajamo še, da se osebni podatki lahko obdelujejo le, če zato obstaja pravna podlaga, npr. tako določa zakon, ali če je podana osebna privolitev posameznika, čigar podatki se obdelujejo. Tudi namen obdelave mora biti določen v pravni podlagi, v primeru obdelave na podlagi osebne privolitve posameznika pa mora biti ta predhodno seznanjen z njenim namenom.

 

Lep pozdrav,

 

                                                                                               Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,                                                 

                                                                                               informacijska pooblaščenka

 

Pripravil:                                                                                                                                

Tomaž Brodgesell,
informatik