Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 10.04.2019
Naslov: Objava OP v zborniku ob obletnici fakultete
Številka: 0712-1/2019/807
Vsebina: Fotografije kot OP
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede izdaje zbornika ob obletnici fakultete, v katerem bi povzeli dogajanje na fakulteti. Zanima vas, ali lahko zbornik vključuje naslednje vsebine:

  • slikovno gradivo: kadrovska zasedba, slike z dogodkov (podpisi sporazumov s tujimi institucijami, podelitve diplom, dnevi odprtih vrat, dnevi fakultete ipd.), slike študentov v predavalnici/na dejavnostih,
  • seznam prejemnikov nagrad, seznam diplomantov, seznam visokošolskih učiteljev, seznam pomembnih osebnosti, ki so sodelovale z institucijo ipd.

Zanima vas tudi, kako je z uporabo zgoraj omenjenega v tem zborniku, če je to isto že bilo objavljeno v zborniku ob 10-letnici delovanja.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljnjem besedilu ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Zbiranje in objava osebnih podatkov iz zbirk za namen izdaje zbornika je načeloma dopustna, če so bili navedeni podatki ustrezno pridobljeni.

 

Pravne podlage so opredeljene v členu 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

Osebni podatki so katere koli informacije v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom, ki ga je mogoče neposredno ali posredno identificirati (točka 1 člena 4 Splošne uredbe). Tako npr. podatki o imenu in priimku posameznika v kombinaciji z letom zaključka šolanja predstavljajo osebne podatke. Objava osebnih podatkov v javno dostopnem zborniku, kakor to opisujete, pa najverjetneje predstavlja obdelavo osebnih podatkov, kar posledično pomeni, da je pri tem potrebno upoštevati določbe Splošne uredbe. Glede na to, da ste bili pri navedbi podatkov, ki bi jih želeli vključiti v zborniki (tudi v kakšnem kontekstu in kombinaciji), skopi, vam konkretnejšega odgovora ne moremo podati. Zato v nadaljevanju podajamo splošna pojasnila in napotitve, sami pa boste morali v okviru izdaje konkretnega zbornika presoditi, katere osebne podatke (tudi fotografije) je primerno objaviti in katerih ne.

 

Za obdelavo osebnih podatkov mora njihov upravljavec, tj. izdajatelj zbornika, razpolagati z ustrezno pravno podlago. Slednje so opredeljene v členu 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov:

»Obdelava je zakonita le in kolikor je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

(b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

(e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

(f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.«

 

IP je že večkrat v neobvezujočih mnenjih, s katerimi se lahko seznanite na spletni strani IP, izrazil stališče, da štejemo fotografije kot varovane osebne podatke, kadar le-te določajo ali omogočajo določljivost posameznika, predvsem takrat, ko je posameznik na fotografiji ali posnetku jasno in nedvoumno razviden in bi se ga dalo na ta način identificirati, prepoznati in določiti ali, ko se hkrati s fotografijami obdelujejo tudi drugi osebni podatki o posamezniku (npr. njegovo ime in priimek, njegova letnica rojstva, čas šolanja, ipd.).

 

Za zakonito obdelavo osebnih podatkov je potrebno zagotoviti eno izmed pravnih podlag, kakor to določa prvi odstavek člena 6 Splošne uredbe. Najverjetneje bi v konkretnem primeru pravno podlago za objavo imen študentov lahko predstavljala njihova osebna privolitev. Več o veljavni privolitve si lahko preberete na naši spletni strani: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/privolitev/.

 

Sicer vas lahko napotimo na nekaj že izdanih neobvezujočih mnenj, ki se dotikajo podobnih vprašanj:

  • Objava osebnih podatkov v letnem poročilu šole, št. 0712-1/2016/801 z dne 7. 4. 2016,
  • Objava osebnih podatkov učencev na spletni strani glasbene šole in v zborniku, št. 0712-298/2007/2 z dne 19. 3. 2007,
  • Pridobivanje osebnih podatkov študentov za zbornik, št. 0712-271/2008/2 z dne 22. 5. 2008.

 

V zvezi z objavo osebnih podatkov javnih uslužbencev predlagamo, da si preberete tudi že izdana mnenja IP, npr. št. 0712-1/2017/811 z dne 14. 4. 2017, št. 0712-952/2007/2 z dne 22. 10. 2007, št. 0712-2/2009/1061 z dne 20. 10. 2009.

 

Vsa navedena mnenja so objavljena na spletni strani IP https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/iskalnik-po-odlocbah-in-mnenjih/odlocbe-in-mnenja-vop/.

 

Opozarjamo še na četrti odstavek člena 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki ureja situacije, kdaj je dovoljena obdelava osebnih podatkov za druge namene kot tiste, za katere so bili osebni podatki prvotno zbrani. Kot je navedeno v uvodni izjavi 50 Splošne uredbe o varstvu podatkov, je to dovoljeno le takrat, kadar je združljiva z nameni, za katere so bili osebni podatki prvotno zbrani. V takšnem primeru ni potrebna ločena pravna podlaga od tiste, na podlagi katere so bili osebni podatki zbrani. Za ugotovitev, ali je namen nadaljnje obdelave združljiv z namenom, za katerega so bili osebni podatki prvotno zbrani, bi moral upravljavec, potem ko je izpolnil vse zahteve glede zakonitosti prvotne obdelave, med drugim upoštevati morebitno povezavo med prvotnimi nameni in nameni načrtovane nadaljnje obdelave; okoliščine, v katerih so bili osebni podatki zbrani, zlasti razumna pričakovanja posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, o nadaljnji uporabi teh podatkov ob upoštevanju njihovega razmerja z upravljavcem; naravo osebnih podatkov; posledice načrtovane nadaljnje obdelave za te posameznike in obstoj ustreznih zaščitnih ukrepov, tako pri prvotnih kot načrtovanih nadaljnjih dejanjih obdelave. V vsakem primeru bi bilo treba zagotoviti uporabo načel iz te uredbe in zlasti obveščanje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o teh drugih namenih in njegovih pravicah, tudi o pravici do ugovora.

 

Ob zaključku IP dodaja, da za druge vidike varstva zasebnosti, ki so tudi lahko pomembni v opisanem primeru, predvsem varstvo osebnostnih pravic (sem sodi tudi pravica do lastne podobe), IP ni pristojen, saj je za to predvideno sodno varstvo.

 

Ker je ugotavljanje ustreznosti objave osebnih podatkov (imena, priimki, fotografije, kjer so posamezniki jasno in nedvoumno razvidni) odvisno od primera do primera, vam IP konkretnega odgovora, ki bi veljal za vse primere oz. za vse fotografije, ne more podati. Hkrati lahko IP dokončno zakonitost obdelav osebnih podatkov presoja zgolj v okviru inšpekcijskega ali drugega upravnega postopka, upoštevajoč vse okoliščine posameznega primera.

 

V upanju, da smo odgovorili na vaše vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

 

 

Pripravila:                                                                                Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

Karolina Kušević, univ. dipl. prav.,                                           informacijska pooblaščenka

svetovalka IP