Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 26.03.2019
Naslov: Osebni podatki pri leasingu vozil
Številka: 0712-1/2019/691
Vsebina: Definicija OP
Pravni akt: Mnenje

prejeli smo vaš dopis, v katerem nas prosite za mnenje glede obdelave osebnih podatkov pri financiranju (leasingu) vozil. Kot pojasnjujete želite z digitalizacijo proces pridobitve financiranja v največji možni meri avtomatizirati – kar pomeni, da dobite čim več podatkov in informacij na način, da ni potreben ročen vnos z vaše strani ali s strani stranke, ampak iz verodostojnih registrov po avtomatizirani poti. Pri samem sklepanju posla so podatki o vozilu seveda poleg podatkov o stranki, bistvenega pomena. Leasing družba je ob sklenitvi leasing pogodbe pravni lastnik predmeta financiranja (vozilo), leasingojemalec pa uporabnik oz. ekonomski upravičenec. Ko torej odobravate in sklepate posel, potrebujete osnovne podatke o vozilu (tehnične podatke o vozilu in ne podatke o lastništvu, zgodovini lastništva, spremembah,…).Dalje ste pojasnili, da ima Ministrstvo za infrastrukturo (MI) za vsa vozila, ki imajo v Sloveniji izdano potrdilo o skladnosti, izdano s strani Agencije za varnost prometa, vse te podatke na enem mestu. Do teh podatkov lahko dostopate z vpogledom tudi preko spletne strani e-uprava.gov.si/javne-evidence/motorna-vozila.html v primeru, da imate znano št. prometnega dovoljenja in registrsko označbo, pri čemer pojasnjujete, da ima pridobitev podatkov po zgoraj navedeni poti za vas določene »slabosti« oz. omejitve:

 

- vseh podatkov, ki so na voljo, ne potrebujete, dokler niste dejansko lastnik vozila (potrebujemo tehnične podatke);

 

- če gre za novo vozilo, ki še ni registrirano (kar se pogostokrat dogaja, ker financirate nova vozila), do tega podatka ne morete dostopati preko zgornje povezave (vendar pa podatki v bazi pri MI dejansko so), ker še ni št. prometnega in registrske označbe;

 

- ne gre za avtomatizirano pot, ampak je potrebno opravljati poizvedbo po poizvedbo ročno.

 

Kot navajate ste se zaradi omenjenega že sestali z Ministrstvom za infrastrukturo (Sektor za cestni promet in logistiko, Direktorat za kopenski promet) in opravili sestanek z AVP (Sektor za vozila). Predstavili ste jim vaše ideje in potrebe.

 

Podatki, ki bi bili predmet izmenjave:

- znamka vozila,

- komercialna oznaka vozila,

- datum prve registracije v SLO (če je že bilo registrirano v SLO),

- datum izdelave,

- kategorija vozila,

- delovna prostornina (cm3),

- največja neto moč (kW),

- barva vozila,

- št. sedežev.

 

 

Prosite nas za stališče, ali s strani IP za predlagano obstajajo kakršnikoli zadržki glede izmenjave podatkov. Kot ste dodatno pojasnili, bi bil vhodni podatek številka šasije. Izhodne podatke načeloma že imate, saj vam jih preda dobavitelj vozila, in jih dejansko želite preveriti z uradno evidenco, s tem da bi avtomatizacija postopka omogočila večjo učinkovitost in točnost podatkov, odpravo napak zaradi pretipkovanja podatkov in pomot ter morebitnih ponaredb.

 

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) uvodoma ugotavlja, da imajo podoben interes kot vi tudi ostale družbe, ki se ukvarjajo s financiranjem (leasingom) vozil, zato bi rešite, kakršnakoli že morala biti takšna, da v enakopraven položaj postavlja vse podobno zainteresirane družbe.

 

Ministrstvo za infrastrukturo na podlagi 63. člena Zakona o motornih vozilih vodi računalniško evidenco registriranih motornih in priklopnih vozil. Evidenca registriranih vozil vsebuje vse podatke o posameznem vozilu, ki morajo biti navedeni na izdanem prometnem dovoljenju in registraciji, podatke o lastniku vozila ali osebi, na katero je vozilo registrirano, podatke o tehničnih pregledih, obveznem zavarovanju in druge podatke. Podatki o lastniku vozila ali osebi, na katero je vozilo registrirano, vsebujejo osebno ime oziroma ime podjetja, EMŠO oziroma matično številko ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža podjetja. Ta evidenca vsebuje tudi podatke o dovoljenjih za preskusno vožnjo in izdanih preskusnih tablicah ter njihovih uporabnikih, in sicer osebno ime oziroma firmo in naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža. Ta evidenca vsebuje tudi podatke o dovoljenjih za daljšo dobo uporabe preskusnih tablic in o trajnih preskusnih tablicah ter osebno ime oziroma firmo in naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža subjektov iz četrtega odstavka 38. člena tega zakona in osebno ime oseb, ki so upravičene za izdajo dovoljenj za preskusno vožnjo.

 

Dostopnost zbirk podatkov ureja 64. člen Zakona o motornih vozilih in sicer določa:

(1) Ministrstvo, pristojno za promet, agencija, ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, policija, registracijske organizacije, občinska redarstva in državni organi, ki opravljajo inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona, imajo pri svojem delu pravico do dostopa do podatkov iz evidenc iz prejšnjega člena, ki jih potrebujejo pri opravljanju svojih nalog. Dostop je brezplačen. Tem organom se zagotavlja dostop do podatkov in evidenc z neposredno računalniško povezavo in z možnostjo dostopa do teh podatkov z uporabo ustrezne tehnologije.

(2) Za spremljanje podatkov o razgrajenih motornih vozilih se lahko evidenca registriranih vozil poveže z informacijskim sistemom o izrabljenih vozilih, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za okolje. Kot povezovalni znak se uporabi identifikacijska številka vozila.

(3) Za spremljanje podatkov o sklenjenih avtomobilskih zavarovanjih se lahko evidenca registriranih vozil poveže z zbirko podatkov o zavarovancih, kot jo določa zakon, ki ureja obvezna zavarovanja v prometu. Kot povezovalni znak se uporabi identifikacijska številka vozila.

(4) Proizvajalci vozil in njihovih delov imajo pravico do pridobitve podatkov o tem, katera oseba je lastnik ali uporabnik vozila, če te podatke potrebujejo za izvedbo odpoklica vozil v smislu četrtega odstavka 12. člena tega zakona.

(5) O pridobitvi podatkov iz prejšnjega odstavka odloči ministrstvo, pristojno za promet, na podlagi obrazložene pisne zahteve. Zahtevi morajo biti priložene listine in drugi dokazi o obstoju okoliščin, zaradi katerih je pridobitev podatkov dopustna.

(6) Osebne podatke iz evidence registriranih vozil lahko uporabnikom, ki so za njihovo pridobitev pooblaščeni z zakonom, posredujejo tudi upravne enote.

(7) Za obdelavo podatkov o vozilih iz evidence registriranih vozil vložniki plačajo nadomestilo v znesku, ki ga določi minister. Plačila nadomestila so oproščeni subjekti iz prvega in četrtega odstavka tega člena ter fizične osebe, ki so lastniki in uporabniki vozil, za lastne osebne podatke.

(8) Za obdelavo podatkov iz evidenc, ki jih vodi agencija, vložniki plačajo nadomestilo v znesku, ki ga na predlog agencije določi minister. Plačila nadomestila so oproščeni subjekti iz prvega in četrtega odstavka tega člena ter fizične osebe, ki so lastniki in uporabniki vozil, za lastne osebne podatke.

Glede na določbe Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov so za obdelavo osebnih podatkov možne naslednje pravne podlage (člen 6):

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;

(b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

(d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;

(e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

(f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

Po določbi drugega odstavka člena 6 se točka (f) prvega pododstavka ne uporablja za obdelavo s strani javnih organov pri opravljanju njihovih nalog.

 

Menimo, da kolikor gre za vozilo, ki sploh še ni registrirano oziroma gre za vozilo, ki je registrirano na ime pravne osebe, pri zgoraj navedenih podatkih ne gre za osebne podatke, temveč zgolj za tehnične podatke o vozilu, ki pa ji ni mogoče pripisati določenemu ali določljivemu posamezniku in jih zato ni mogoče šteti za osebne podatke. Kolikor pa gre za vozilo, ki je registrirano na fizično osebo, potem je treba tudi tehnične podatke o vozilu obravnavati kot osebne podatke tega posameznika in bi načeloma potrebovali privolitev posameznika, da podatke o njegovem vozilu preverite v evidenci motornih vozil.

Upoštevaje navedeno menimo, da je predlagana rešitev mogoča, da pa, kot smo izpostavili uvodoma, mora rešitev s strani ministrstva, če tudi to nima zadržkov, biti dana na voljo vsem ponudnikom pod istimi pogoji.

 

 

Lep pozdrav,

 

 

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,

informacijska pooblaščenka

 

 

Pripravil:

mag. Andrej Tomšič,
namestnik informacijske pooblaščenke