Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 12.02.2019
Naslov: Neposredno trženje
Številka: 0712-1/2019/279
Vsebina: Neposredno trženje, nagradne igre
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje, in sicer vas zanima, kje lahko prijavite kršitev, saj od določenega podjetja kljub večim opozorilom in brez vaše privolitve prejemate sporočila, od katerih se ne morete odjaviti.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1; v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05; v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašimi vprašanji.

 

Neposrednega trženja Splošna uredba ne ureja posebej, zato se v tem delu še naprej uporabljajo določbe ZVOP-1 (72. in 73. člen), ki pa se sicer uporablja zgolj za neposredno trženje po navadni pošti, zato se tudi pristojnost IP nanaša samo na ta del. Neposredno trženje po elektronski pošti oziroma telefonu je urejeno v specialnih predpisih, in sicer v Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17; v nadaljevanju ZEKom-1) in Zakonu o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 19/15; v nadaljevanju: ZEPT), nadzor nad izvajanjem njunih določb pa je v pristojnosti Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (v nadaljevanju: AKOS) oziroma Tržnega inšpektorata RS (v nadaljevanju: TIRS).

 

IP vas napotuje na 158. člen ZEKom-1, ki govori o neželeni komunikaciji in ki v prvem odstavku določa, da je uporaba samodejnih klicnih in komunikacijskih sistemov za opravljanje klicev na naročnikovo telefonsko številko brez človekovega posredovanja (npr. klicni avtomati, SMS, MMS), telefaksov ali elektronske pošte za namene neposrednega trženja dovoljena samo na podlagi naročnikovega ali uporabnikovega predhodnega soglasja.

 

Na pravico do ugovora se nanaša člen 21 Splošne uredbe, ki v drugem odstavku določa, da kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarja1 obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. IP vas še usmerja na uvodno določbo 70 Splošne uredbe, ki pravi, da kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, bi moral imeti posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da taki obdelavi, bodisi prvotni ali nadaljnji, vključno z oblikovanjem profila, kolikor je povezano s takšnim neposrednim trženjem, kadar koli in brezplačno ugovarja. Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, bi bilo treba na to pravico izrecno opozoriti ter jo predstaviti jasno in ločeno od katerih koli drugih informacij.

 

V kolikor ste torej prepričani, da pošiljatelju neželenih SMS sporočil niste podali soglasja, lahko podate prijavo neposredno na AKOS.

 

V primeru, da pa boste izkoristili pravico iz člena 21(2) Splošne uredbe in ugovarjali obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, pa mora upravljavec informacije o ukrepih, sprejetih na zahtevo v skladu s členi 15 do 22 (torej tudi pravica do ugovora iz člena 21) posamezniku zagotoviti brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve oziroma ugovora2. V kolikor upravljavec na vašo zahtevo/ugovor ne bi v postavljenem roku odgovoril oziroma bi jo zavrnil, lahko na IP naslovite pritožbo3.

 

Na temo različnih možnih zakonitih podlag za izvajanje neposrednega trženja je IP izdelal infografiko, ki si jo lahko ogledate na naslednji povezavi:

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/infografike/Neposredno_trzenje_infografika.pdf, več o pravicah potrošnikov v zvezi z osebnimi podatki pa lahko izveste na povezavi https://www.ip-rs.si/novice/na-voljo-nove-smernice-za-posameznike-informirani-potrosnik-komu-dajem-katere-osebne-1095/.

 


1 Zaradi lažjega dokazovanja v morebitnih poznejših postopkih IP svetuje, da se (katerakoli) zahteva na upravljavca pošlje pisno na način, ki omogoča poznejše dokazovanje, da je zahteva bila poslana oziroma kdaj je bila poslana (npr. priporočeno, s povratnico…).

2 Zaradi lažjega dokazovanja v morebitnih kasnejših postopkih IP svetuje, da se zahteve oziroma ugovori upravljavcu pošiljajo pisno na način, da je pozneje mogoče izkazati dejstvo, da je bila zahteva oziroma ugovor poslana in kdaj je bila poslana (npr. priporočeno, s povratnico ipd.).

3 Pravice iz omenjenega Poglavja III Splošne uredbe so torej pravice posameznika, ki jih primarno zoper upravljavca uveljavlja on sam, medtem ko deluje IP v primerih, ko upravljavec zavrne zahtevo oziroma nanjo ne odgovori (in pod drugimi pogoji), kot pritožbeni organ.