Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Iskalnik po mnenjih GDPR

+ -
Datum: 12.02.2019
Naslov: Vstop v poslovne prostore z uporabo prstnega odtisa
Številka: 0712-1/2019/274
Vsebina: Biometrija
Pravni akt: Mnenje

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje glede vstopa v poslovne prostore s pomočjo prstnega odtisa.

 

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju skladno s 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju: ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

 

IP uvodoma poudarja, da konkretnega in dokončnega odgovora o zakonitosti obdelave osebnih podatkov v okviru mnenja v nobenem primeru ne more podati, saj lahko posamezne primere obdelave podatkov konkretno presoja zgolj v okviru inšpekcijskega ali drugega upravnega postopka.

 

IP predvideva, da v konkretnem primeru sprašujete za izvajanje biometrijskih ukrepov v podjetju, ki sodi v zasebni sektor, zato vam temu primerno v nadaljevanju podajamo tudi mnenje.

V skladu z določbo prvega odstavka 80. člena ZVOP-1, ki v tem delu do morebitnega sprejema novega zakona ostaja v uporabi tudi po 25. 5. 2018, lahko zasebni sektor izvaja biometrijske ukrepe le, če so nujno potrebni za opravljanje dejavnosti, za varnost ljudi ali premoženja ali za varovanje tajnih podatkov ali poslovne skrivnosti. Biometrijske ukrepe lahko izvaja le nad svojimi zaposlenimi, če so bili predhodno o tem pisno obveščeni. Če izvajanje določenih biometrijskih ukrepov v zasebnem sektorju ni urejeno z zakonom, je upravljavec osebnih podatkov, ki namerava izvajati biometrijske ukrepe, skladno z drugim odstavkom istega člena, dolžan pred uvedbo ukrepov posredovati državnemu nadzornemu organu (IP) opis nameravanih ukrepov in razloge za njihovo uvedbo. IP je po prejemu posredovanih informacij dolžan v dveh mesecih odločiti, ali je nameravana uvedba biometrijskih ukrepov v skladu z ZVOP-1, predvsem s pogoji iz navedenega prvega odstavka. ZVOP-1 v tretjem odstavku 80. člena določa tudi, da se rok za izdajo odločbe IP lahko podaljša za največ en mesec, če bi uvajanje biometrijskih ukrepov prizadelo več kot 20 zaposlenih v osebi zasebnega sektorja, ali če reprezentativni sindikat pri delodajalcu zahteva sodelovanje v upravnem postopku.

 

Upravljavec sme torej, če izvajanje določenih biometrijskih ukrepov v zasebnem sektorju ni določeno z zakonom, izvajati biometrijske ukrepe šele po prejemu odločbe IP, s katero je izvajanje biometrijskih ukrepov dovoljeno.

Biometrijski ukrepi se v skladu z navedenim lahko izvedejo le, če so res nujno potrebni za opravljanje dejavnosti, varnost ljudi ali premoženja ali za varovanje tajnih podatkov ali poslovnih skrivnosti. Pri presoji, ali so biometrijski ukrepi nujno potrebni za dosego namena, IP presoja tudi, ali bi namen, ki ga zasleduje upravljavec, lahko dosegel z načini obdelave osebnih podatkov, ki manj posegajo v zasebnost zaposlenih. Upravljavec je torej dolžan pridobiti odločbo IP, s katero se dovoljuje izvajanje biometrijskih ukrepov, zaposlene pa mora predhodno o tem pisno obvestiti. Več o sami uvedbi biometrijskih ukrepov si lahko preberete v Smernicah glede uvedbe biometrijskih ukrepov, ki so dostopne na spletni strani IP:

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Biometrija_-_smernice.pdf

IP je na temo biometrijskih ukrepov izdal tudi že več mnenj, ki so dostopna tudi na spletni strani IP:

https://www.ip-rs.si/vop/

 

 

S spoštovanjem.

 

 

Pripravil:

Matej Sironič,

Svetovalec pooblaščenca

za varstvo osebnih podatkov

 

Informacijski pooblaščenec:

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,

pooblaščenka